Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αλλοδαπές επιχειρήσεις

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος σε αλλοδαπές επιχειρήσεις χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα

 

ΤρΔΠρΑθ 6297/2011
 

Μη επιβολή παρακράτησης φόρου σε αμοιβές καταβαλλόμενες σε ιρλανδική εταιρεία έναντι παροχής υπηρεσιών που αφορούν στη λειτουργία, συντήρηση και υποστήριξη υποδομής ηλεκτρονικών υπολογιστών και των λειτουργικών τους συστημάτων


(Περίληψη) Υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν στη λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη της υποδομής των λειτουργικών συστημάτων και του δικτύου και παρέχονται έναντι αμοιβής από ιρλανδική εταιρία, δεν εμπίπτουν σε καμία από τις προβλεπόμενες περιπτώσεις του άρθρου 13 παρ. 6 περ. α’ του Ν 2238/1994, ούτε ειδικότερα μπορεί να θεωρηθούν ως παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ούτε, εξάλλου, ως πληροφορίες επιστημονικής εμπειρίας. Ενόψει των ανωτέρω, δεν υπόκεινται σε (παρακρατούμενο) φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα οι αμοιβές, που κατέβαλε για τις προαναφερόμενες παρασχεθείσες εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή υπηρεσίες η προσφεύγουσα ελληνική εταιρία στην ιρλανδική εταιρία, η οποία δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.


[...] 2. Επειδή, στο άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν 2238/1994, ΦΕΚ Α’ 151), όπως αυτό ίσχυε τον κρίσιμο χρόνο, ορίζονται στην παρ. 5, όπως αυτή αναριθμήθηκε σε παράγραφο 6 με το άρθρο 3 παρ. 5 του Ν 2753/1999 (ΦΕΚ Α’ 249), τα εξής: «Στις αποζημιώσεις η τα δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα ή σε φυσικά πρόσωπα κατοίκους αλλοδαπής που δεν ασκούν επάγγελμα ή επιχείρηση στην Ελλάδα: α) για τη χρήση ή παραχώρηση της χρήσης τεχνικών μεθόδων παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας, σημάτων και προνομίων, σχεδίων ή προτύπων γενικά, αποτελεσμάτων ερευνών, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές, αναπαραγωγής βιντεοταινιών, πνευματικής ιδιοκτησίας, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων, β) για την εκμίσθωση μηχανημάτων, εγκαταστάσεων και γενικά κινητών πραγμάτων, την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, την οργάνωση επιχειρήσεων, την εκπαίδευση προσωπικού και για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας και κάθε είδους συμβουλών στην Ελλάδα, καθώς …, ενεργείται από τον υπόχρεο για την καταβολή, παρακράτηση φόρου εισοδήματος που βαρύνει το δικαιούχο της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής … Ο φόρος αυτός υπολογίζεται στο ακαθάριστο ποσό της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής, … με συντελεστή: αα) Δέκα τοις εκατό (10%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα για τη χρήση ή παραχώρηση χρήσης στην Ελλάδα κινηματογραφικών ή τηλεοπτικών ταινιών, μαγνητοταινιών για ραδιοφωνικές εκπομπές και για την αναπαραγωγή βιντεοκασσετών. ββ) Είκοσι τοις εκατό (20%) για αποζημιώσεις ή δικαιώματα ή αμοιβές των λοιπών περιπτώσεων της παραγράφου αυτής. Με την παρακράτηση του φόρου που ενεργείται σύμφωνα με τα πιο πάνω εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του αλλοδαπού δικαιούχου από το φόρο εισοδήματος για τα εισοδήματά του αυτά … Η παρακράτηση του φόρου που οφείλεται ενεργείται κατά την πίστωση ή την καταβολή της αποζημίωσης ή του δικαιώματος ή της αμοιβής στον δικαιούχο και η απόδοσή του γίνεται με σχετική δήλωση στην αρμόδια δημόσια οικονομική υπηρεσία …». Περαιτέρω, στο άρθρο 98 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι: «Επιβάλλεται φόρος στο συνολικό καθαρό εισόδημα από κάθε πηγή, που αποκτάται από κάθε νομικό πρόσωπο από αυτά που αναφέρονται στο άρθρο 101» και στο άρθρο 99 αυτού ότι: «1. Αντικείμενο του φόρου είναι: … δ) Σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών ωφελημάτων το καθαρό εισόδημα ή κέρδος το οποίο προκύπτει από πηγή που βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς και το καθαρό κέρδος το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100 …».


3.
Επειδή, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2238/1994, που εκτίθεται στην προηγούμενη σκέψη, παρακράτηση φόρου εισοδήματος διενεργείται σε αποζημιώσεις, αμοιβές κ.λπ. που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων, για τη χρήση ή την παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Αντικείμενο δε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 και 2 παρ. 1 του Ν 2121/1993 για την «Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα» (ΦΕΚ 25 Α’), αποτελεί κάθε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα (έργο) λόγου, τέχνης ή επιστήμης εκφραζόμενο με οποιαδήποτε μορφή, ενώ κατά το άρθρο 2 παρ. 3 του ιδίου ως άνω νόμου, το οποίο, αποτελεί εφαρμογή της Οδηγίας 91/250/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 14.5.1991 για τη νομική προστασία των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, ως έργα λόγου προστατευόμενα κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, θεωρούνται και τα πρωτότυπα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό σχεδιασμού τους. Το πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρείται πρωτότυπο, εφόσον είναι προσωπικό πνευματικό δημιούργημα του δημιουργού του, ήτοι, κατά την Ελληνική νομολογία, εφόσον χαρακτηρίζεται από μια προσωπική πνευματική συμβολή του δημιουργού του και από μία ιδιαίτερη ατομικότητα ή εφόσον εμφανίζει δημιουργικό ύφος που το διαφοροποιεί από άλλα παρεμφερή προγράμματα (Βλ. σχετ. ΕΑ 2949/2003 ΠοινΧρ 2004,836 επ., ΠΠρΘεσ 18201/1998 ΕλλΔνη 1999,458, ΠΠρΑθ 5235/1992 ΕλλΔνη 1992,1298, MΠρAθ 881/2006, Κοτσίρη, Πνευματική ιδιοκτησία σελ. 65, Μαρίνο, Πνευματική ιδιοκτησία παρ. 148, 152, 153, αναφερόμενο σε στατιστική μοναδικότητα). Εξάλλου, κατά το άρθρο 10 παρ. 2 του προαναφερόμενου Ν 2121/1993 τεκμαίρεται (μαχητό τεκμήριο) ως δικαιούχος της πνευματικής ιδιοκτησίας σε προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, του οποίου το όνομα ή η επωνυμία εμφανίζεται πάνω στον υλικό φορέα του έργου κατά τον τρόπο, που συνήθως χρησιμοποιείται για την ένδειξη του δικαιούχου.


4.
Επειδή, περαιτέρω, από την ίδια ως άνω διάταξη του άρθρου 13 παρ. 5 του Ν 2238/1994, συνάγεται ότι παρακράτηση φόρου εισοδήματος διενεργείται σε αποζημιώσεις, αμοιβές κ.λπ. που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις, που δεν έχουν’ μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για οποιεσδήποτε υπηρεσίες παρέχουν στην Ελλάδα. Συνεπώς, για παρασχεθείσες εξ ολοκλήρου στην αλλοδαπή εργασίες ή υπηρεσίες δεν υπάρχει υποχρέωση παρακράτησης του ως άνω φόρου, δεδομένου ότι πρόκειται για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή από αλλοδαπή επιχείρηση, που δεν έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δε φορολογείται στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 99 του Ν 2238/1994 (πρβλ. ΣτΕ 1175/2007 , 2999/1997, 4303/1996, 965/1993 κ.ά.).

5. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Η προσφεύγουσα, ημεδαπή ανώνυμη εταιρία, με την επωνυμία «…» και το διακριτικό τίτλο «…»που έδρευε στο «…» επί της «…» αρ. «…» και έχε αντικείμενο εργασιών την «…» και «…» στις 16.12.2003 συνήψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών ICT (πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία) με την αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «…», η οποία εδρεύει στην Ιρλανδία. Από την ελληνική μετάφραση της συμβάσεως αυτής, στην οποία η προσφεύγουσα αναφέρεται ως «Πελάτης», η δε προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρία ως ή Πάροχος», προκύπτει ότι οι δύο εταιρίες συμφώνησαν τα εξής: «Παράρτημα Β’: Περιγραφές Υπηρεσιών: Υπηρεσίες ICΤ. Α) Υπηρεσίες Υποδομής. Περιγραφή: Ο Πάροχος θα διαθέσει αρκετές υποδοχές περιβάλλοντος στον Πελάτη. Αυτές οι υποδοχές περιβάλλοντος δίνουν στον Πελάτη τη δυνατότητα να εκτελεί το λογισμικό εφαρμογών και το ενδιάμεσο λογισμικό (middleware) στην υποδομή ICT του Παρόχου και να έχει πρόσβαση στο ενδιάμεσο λογισμικό και στο λογισμικό εφαρμογών μέσω του δικτύου WAN από την κεντρική υπηρεσία του Πελάτη. Αντικείμενο: Ο πάροχος θα διαχειρίζεται, θα λειτουργεί και θα υποστηρίζει την υποδομή ICT, το λειτουργικό σύστημα και τη σύνδεση WAN έως και το δρομολογητή που συνδέεται στο δίκτυο LΑΝ του Πελάτη. Ο Πάροχος δε φέρει καμία ευθύνη για το ενδιάμεσο λογισμικό ή το λογισμικό εφαρμογών που βρίσκεται στην υποδομή ICT. Οι υπηρεσίες που περιγράφονται στο παρόν περιλαμβάνουν τα εξής: – Λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση και υποστήριξη της υποδομής ICT, των λειτουργικών συστημάτων και του δικτύου WAN σύμφωνα με τα υποστηριζόμενα πρότυπα του Προμηθευτή. – Συντήρηση και υποστήριξη της υποδομής ICT και του δικτύου WAN σύμφωνα με ένα πρότυπο που ανταποκρίνεται στους βασικούς δείκτες απόδοσης … – Προληπτική παρακολούθηση της υποδομής ICT, του λειτουργικού συστήματος και του δικτύου WAN προκειμένου είτε· να εντοπιστούν πιθανά συμβάντα υποβάθμισης των υπηρεσιών αρκετά έγκαιρα ώστε να αποφευχθούν είτε, αν αυτό δεν είναι δυνατό, να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν μέσω της διαδικασίας διαχείρισης συμβάντων. Β) Εταιρικό Δίκτυο WAN.
Περιγραφή: Δίκτυο ευρείας περιοχής που επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ όλων των θυγατρικών της «…» και της ίδιας της «…»
Corporation. Το υπάρχον διατοπικό δίκτυο είναι ένα συμβατικό δίκτυο τοπολογίας αστέρα, το οποίο είναι εγκατεστημένο κεντρικά στο κέντρο δεδομένων της στο Δουβλίνο. Η υπάρχουσα υποδομή βασίζεται στη χρήση μεταγωγής δεδομένων με μόνιμα εικονικά κυκλώματα, διαμορφωμένα σε διάφορες τιμές. Αντικείμενο: Σύνδεση όλων των κεντρικών γραφείων της μέσω δικτύου ευρείας περιοχής … Παρακολούθηση διαθεσιμότητας/απόδοσης δικτύου WAN. Επιχειρηματική λύση. Α) Plan8 Push. Περιγραφή επιχειρηματικής λύσης βάσει χώρας: Μια εφαρμογή επικοινωνίας και αναφοράς ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συναλλαγών που υποστηρίζει διαδικασίες στρατηγικών αναφορών και ανταλλαγή επιχειρηματικών πληροφοριών μεταξύ της και των πελατών της (διαχειριστές στόλου, οδηγοί κ.λπ.) ανά πάσα στιγμή μέσω φαξ, e-mail και SMS … Αντικείμενο: – Συντήρηση και υποστήριξη της εφαρμογής Ρ8Ρ σε διακομιστές Ρ8Ρ. – Παρακολούθηση και υποστήριξη της εφαρμογής Ρ8Ρ από NOLS. – Παρακολούθηση της εξαγωγής Ρ8Ρ από τα λειτουργικά συστήματα μίσθωσης (εκτός του NOLS). – Παρακολούθηση των διακομιστών Ρ8Ρ Windows. Υλικός εξοπλισμός και λειτουργικό σύστημα διακομιστών Ρ8Ρ Windows. Β) Υπηρεσίες Intranet. Περιγραφή επιχειρηματικής λύσης βάσει χώρας: Με τη διαθεσιμότητα του δικτύου Intranet, η Corporation Group έχει πρόσβαση σε αποκλειστικές πληροφορίες της Οι υπηρεσίες του δικτύου Intranet εστιάζονται στην πρόσβαση και· στη διαθεσιμότητα του δικτύου για τους χρήστες τους και όχι στο περιεχόμενο … Αντικείμενο: – Παρακολούθηση της διαθεσιμότητας και της απόδοσης του διακομιστή και του δικτύου. – Διαχείριση πρόσβασης. – Εκχώρηση της διαχείρισης του λειτουργικού συστήματος του διακομιστή μεσολάβησης. Διαχείριση ασφάλειας. Γ) NOLS. Περιγραφή: NOLS = Νέο λειτουργικό σύστημα μίσθωσης. Σύστημα λογισμικού στη σειρά Ι της «…» για την υποστήριξη της βασικής διαχείρισης μισθώσεων της «…». Η βάση δεδομένων και τα προγράμματα NOLS καλύπτουν ολόκληρο τον κύκλο ζωής των αντικειμένων της «…», περιλαμβανομένων της εγγραφής πελατών και συμβάσεων, του υπολογισμού προσφορών, των παραγγελιών και παραδόσεων … Καθεμιά από τις θυγατρικές της «…» έχει τα δικά της τοπικά NOLS, τα οποία περιλαμβάνουν τοπικές προσαρμογές και τοπικά περιβάλλοντα εργασίας. Αντικείμενο: – Υποστήριξη συμβάντων, προβλημάτων και αλλαγών που αφορούν το λογισμικό NOLS. – Επίσης υποστήριξη για τη χρήση του NOLS, μέσω συμβουλών εκπαίδευσης και ανάλυσης. – Δεν περιλαμβάνεται η κατάλληλη επεξεργασία και καταχώριση δεδομένων. – Η λειτουργική χρήση του NOLS σε περιβάλλον σειράς Ι αποτελεί ευθύνη του Πελάτη. – Κατόπιν αιτήματος, ο Πάροχος θα βοηθήσει τον Πελάτη σχετικά με το NOLS. ΑΜΟΙΒΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η τιμή που ο Προμηθευτής χρεώνει στον Πελάτη έναντι των Υπηρεσιών που του παρέχονται σύμφωνα με το Συμφωνητικό (Παροχής) Υπηρεσιών αναφέρεται ως Αμοιβή Υπηρεσιών … 1. Αμοιβή για την υπηρεσία υποδομής. 1.1. Υπολογισμός: 1.1.1. Η «…» χρησιμοποιεί τα τρέxoντα πραγματικά έξοδα που προκύπτουν και τα πραγματικά έξοδα του Πελάτη ως βάση για τον υπολογισμό της Αμοιβής Υπηρεσιών. 1.1.2. Η «…» διακρίνει μεταξύ των ακόλουθων μορφών εξόδων: α) Γενικά έξοδα. Τα Γενικά έξοδα είναι έξοδα που προκύπτουν προς όφελος όλων των Πελατών και δεν συνδέονται άμεσα με κάποιο ειδικό Environment Slot, το οποίο χρησιμοποιείται από έναν ειδικό Πελάτη. β) Έξοδα περιβάλλοντος. Τα έξοδα περιβάλλοντος είναι έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εξόδων του προσωπικού λειτουργίας και των αποσβέσεων) που συνδέονται άμεσα με το ειδικό Environment Slot, το οποίο έχει επιλεγεί από έναν ειδικό Πελάτη … γ) Έξοδα τρίτου. Έξοδα τρίτου είναι εκείνα που προκύπτουν από την «…» για έναν Πελάτη (όπως είναι τα WAN και Internet κ.λπ.). 1.1.3. Η Αμοιβή για την Υπηρεσία συνίσταται στο ποσό των μορφών εξόδων που αναφέρονται στο 2 α) και β) πλέον ενός ποσοστού κέρδους της τάξεως του %, πλέον των εξόδων, που αναφέρονται στο 2. γ) …».


Η αλλοδαπή εταιρία, σε εκτέλεση της παραπάνω συμβάσεως, προσέφερε στην προσφεύγουσα, για την περίοδο από 1.12.2004 έως 31.12.2004, υπηρεσίες που αφορούσαν μηχανογραφικές υποδομές και υπηρεσίες, ύψους … ευρώ και για την περίοδο από 1.10.2004 έως 31.12.2004, υπηρεσίες υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων, ύψους … ευρώ και συνολικά ύψους [...] ευρώ, για τις οποίες εξέδωσε το …/30.12.2004 τιμολόγιο. Ακολούθως, η προσφεύγουσα με την από 12.1.2005 δήλωση απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αποζημιώσεις, δικαιώματα, αμοιβές κ.λπ. (άρθρο 13 παρ. 6, 7 και 8 του Ν 2238/1994), κατέβαλε φόρο ύψους [...] ευρώ για ακαθάριστο ποσό εισοδήματος ύψους … ευρώ (συντελεστής φόρου 20%), που αφορά στις ανωτέρω παρεχόμενες από την Ιρλανδική εταιρία υπηρεσίες. Επί της δήλωσης αυτής, η προσφεύγουσα διατύπωσε την …/12.1.2005 επιφύλαξη, κατ’ άρθρο 61 παρ. 5 του Ν 2238/1994 , σύμφωνα με την οποία δεν οφείλεται φόρος για το παραπάνω ποσό αμοιβής, που κατέβαλε στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρία, διότι η αμοιβή αυτή δε συνιστούσε δικαίωμα κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν 2238/1994, αλλά αμοιβή έναντι παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή, η οποία απαλλάσσεται από τη φορολογία στην Ελλάδα (άρθρο 99 παρ. 1 εδ. δ’ του Ν 2238/1994). Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών δεν απάντησε στην επιφύλαξη αυτή.


6.
Επειδή, ήδη με την κρινόμενη προσφυγή και το προς ανάπτυξή της υπόμνημα, η προσφεύγουσα επιδιώκει την ακύρωση της σιωπηρής αρνητικής απάντησης του Προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕΕ Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε η προαναφερόμενη επιφύλαξη που είχε διατυπώσει επί της από 12.1.2005 δήλωσης απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από αμοιβές, που κατέβαλε στην Ιρλανδική εταιρία και την επιστροφή του φόρου, που καταβλήθηκε κατά τους ισχυρισμούς της αχρεώστητα, ισχυριζόμενη ότι, βάσει της παραπάνω σύμβασης, οι ως άνω αμοιβές δε συνιστούν δικαίωμα κατά την έννοια του άρθρου 13 παρ. 6 του Ν 2238/1994, αλλά αμοιβή έναντι παροχής υπηρεσιών στην αλλοδαπή. Ειδικότερα ισχυρίζεται ότι η Ιρλανδική εταιρία παρέχει τη μηχανογραφική και τεχνική υποστήριξη στα ευρωπαϊκά μέλη του ομίλου της «…» στον οποίο ανήκει και η ίδια, με την εγκατάσταση στην Ιρλανδία κεντρικού συστήματος μηχανογράφησης, το οποίο αποτελείται από μεγάλες μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών με το απαραίτητο λειτουργικό σύστημα Και τις κατάλληλες εφαρμογές (οι οποίες είναι προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων κατασκευαστριών εταιριών και όχι της ιδίας), μέσω του οποίου κάθε μέλος τρέχει το δικό του λογισμικό εφαρμογών και παράλληλα δέχεται υπηρεσίες υποδομής, συντήρησης και υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται στην Ιρλανδία και χωρίς την παροχή των οποίων καθίσταται αδύνατη η χρήση (των θυρίδων περιβάλλοντος) του προαναφερόμενου συστήματος. Περαιτέρω, ισχυρίζεται ότι αποκλειστικός σκοπός της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το πρόγραμμα (NOLS), το οποίο η Ιρλανδική εταιρία έχει κατασκευάσει και εγκαταστήσει στους τοπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές της και μέσω του οποίου και με τις απαραίτητες τοπικές προσαρμογές και διασυνδέσεις η προσφεύγουσα διαχειρίζεται τον και τις που έχει συνάψει, είναι η παροχή συμβουλευτικής ή εκπαιδευτικής υποστήριξης στη χρήση αυτού, ενώ για τη λειτουργία αυτού αποκλειστικά υπεύθυνη είναι η ίδια η προσφεύγουσα. Για δε την παροχή των ως άνω περιγραφόμενων υπηρεσιών η Ιρλανδική Εταιρία επιβαρύνεται με το σχετικό κόστος των υλικών και του εξοπλισμού του εν λόγω συστήματος, καθώς και του προσωπικού της που απασχολείται στην παροχή των υπηρεσιών αυτών από και στην Ιρλανδία και η αμοιβή που καταβάλλεται στην Ιρλανδική εταιρία από αυτήν είναι ίση με το εν λόγω κόστος προσαυξημένο κατά ένα περιθώριο κέρδους ίσο με %. Εξάλλου, το καθού με την από 8.6.2005 έκθεση απόψεών του, προβάλλει ότι νομίμως παρακρατήθηκε φόρος επί της αμοιβής που κατέβαλε η προσφεύγουσα στην Ιρλανδική εταιρία, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 6 παρ. α του Ν 2238/1994, δεδομένου ότι η αμοιβή αυτή προέρχεται από την παραχώρηση, από την Ιρλανδική εταιρία στην προσφεύγουσα, της χρήσης του «λειτουργικού της συστήματος», το οποίο έχει η ίδια (η Ιρλανδική εταιρία) αναπτύξει συνδυάζοντας μεταξύ τους κάποιες γνωστές εφαρμογές και το οποίο είναι προϊόν πνευματικής της ιδιοκτησίας ή αποτέλεσμα της εξειδικευμένης εμπορικής της εμπειρίας, ως εξειδικευμένο και κατάλληλο για τις ιδιαίτερες ανάγκες της προσφεύγουσας.


7.
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη καταρχάς ότι η αλλοδαπή εταιρία με την επωνυμία «…» έχει εγκαταστήσει στην Ιρλανδία μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών, με το κατάλληλο λογισμικό εφαρμογών (appIication software), δηλαδή τα προγράμματα (σύνολο εντολών προς τον υπολογιστή) που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες και ικανοποιούν συγκεκριμένες απαιτήσεις του χρήστη και το λογισμικό συστήματος (system software), δηλαδή τα προγράμματα που βοηθούν και υποστηρίζουν τις εφαρμογές λογισμικού, αλλά και την επικοινωνία του χρήστη τόσο με τις εφαρμογές όσο και με τις συσκευές του υπολογιστή, μέρος του οποίου είναι και το λειτουργικό σύστημα (operating system), το σύνολο, δηλαδή, των προγραμμάτων που συντονίζει και ελέγχει τη μονάδα του ηλεκτρονικού υπολογιστή, προκειμένου οι εταιρίες του Ομίλου της «…», μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, μέσω ενός δικτύου ευρείας περιοχής (εταιρικό δίκτυο WAN, που επιτρέπει τη σύνδεση μεταξύ όλων των θυγατρικών εταιριών του Ομίλου και της «…» και του δικτύου Inranet) και των προγραμμάτων, που είτε η ίδια η Ιρλανδική εταιρία έχει εγκαταστήσει στους τοπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστών των εν λόγω εταιριών (NOLS) ειτε όχι, να έχουν πρόσβαση στο εν λόγω περιβάλλον (υποδομή ICT πληροφορική και επικοινωνιακή τεχνολογία που είναι· οργανωμένη και διαχειριζόμενη από την Ιρλανδική εταιρία) και χρησιμοποιώντας τις προαναφερόμενες εφαρμογές να εξυπηρετούν τις δικές τους συγκεκριμένες ανάγκες, όπως της εγγραφής πελατών και συμβάσεων, του υπολογισμού προσφορών, των παραγγελιών και παραδόσεων, της καταγραφής και τιμολόγησης κ.λπ., καθώς και της αποθήκευσης των δεδομένων τους και της ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με το «…» και την πορεία της διαχείρισης του Ομίλου.


(ΠΗΓΗ: WWW.NB.ORG)

    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Ελλάδα νέα Θεσσαλονίκης Πιερίας Αίγινα Βόϊο Ερύμανθος Καρδίτσα Λίμνη Πλαστήρα Νίκαια Άγιος Ιωάννης Ρέντης Προσοτρσάνη Τήλος Αιτωλοακαρνανία Ιωάννινα Πρέβεζα Αλεξανδούπολη Βόρεια Κυνουρία Ζαγόρι Κάρυστος Λυκόβρυση Πεύκη Νότια Κυνουρία Πύλη Τρίκαλα Θεσσαλίας νέα Εύβοιας Λασιθίου Άβδηρα Άργος Μυκήνες Δυτική Αχαϊα Ιθάκη Κύθηρα Μυλοπόταμος Πάτρα Σκύδρα Χίος Στερεάς Ελλάδας νέα Θεσπρωτίας Πέλλας Αιγάλεω Βιάννος Ερέτρια Κάλυμνος Λευκάδα Νεστόριο Πρέβεζα Τανάγρα Δυτικής Ελλάδας νέα Δράμας Κυκλάδων Χαλκιδικής Ανδρίτσαινα Κρέσταινα Δίον Όλυμπς Θηβαίων Κομοτήνη Μιράμπελος Παξοί Σίκινος Χαλκηδόνα Πρωτοσέλιδα
Ειδήσεις Πελοπόννησος Ηράκλειο Ξάνθη Αθήνα Βέροια Επίδαυρος Καλλιθέα Λέσβος Νεμέα Πόρος Σφακιά
Copyright © 2019 All rights reserved Θεσσαλίας νέα Εύβοιας Λασιθίου Άβδηρα Άργος Μυκήνες Δυτική Αχαϊα Ιθάκη Κύθηρα Μυλοπόταμος Πάτρα Σκύδρα Χίος developed and powered by WGR