Προϋποθέσεις ανάκλησης απόφασης

Προσωρινή Δικαστική Προστασία, Προϋποθέσεις ανάκλησης απόφασης Επιτροπής Αναστολών - Έννοια «νέων αποδεικτικών στοιχείων»

Απόφαση ΔΕφΑθ 239/2012 Τμ. 13ο ως συμβ.

Τα όσα επικαλούνται οι αιτούντες περί ύπαρξης δυο αντίθετων δικαστικών αποφάσεων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αδυναμία της εφαρμογής τους και της συμμόρφωσης της διοίκησης με το διατακτικό τους δεν αποτελούν νέα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν κατά την έννοια του άρθρου 205 παρ. 5 ΚΔΔ την υπό κρίση αίτηση ανάκλησης, αλλά αμφισβήτηση της ορθής κρίσης της αιτούμενης να ανακληθεί δικαστικής απόφασης.

Διατάξεις: 200, 205 ΚΔΔ.
 

[...] 2. Επειδή στο άρθρο 200 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999 - ΦΕΚ Α΄ 97), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 Ν 3659/2008 (ΦΕΚ Α΄ 77), ορίζεται ότι: [...]. Εξάλλου, στην παρ. 5 του άρθρου 205 του ίδιου Κώδικα, όπως η παράγραφος αυτή αναριθμήθηκε με το άρθρο 22 Ν 3659/2008, ορίζεται ότι [...]. Κατά την έννοια της πιο πάνω διάταξης της παρ. 5 είναι δυνατή η ανάκληση των αποφάσεων που εκδόθηκαν επί αιτήσεως αναστολής, κατ’ άρθρο 200 επ. του ΚΔΔ, εφόσον ο αιτών, προς υποστήριξη της αιτήσεώς του επικαλείται και προσκομίζει νέα στοιχεία που δεν υπήρχαν κατά την έκδοση της αιτούμενης να ανακληθεί αποφάσεως και, ως εκ τούτου, δεν ετέθησαν υπόψη του Δικαστηρίου.


3. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο καθού φαρμακοποιός, ο οποίος έχει συνάψει την από 1.3.1985 σύμβαση με τον ΟΓΑ για να εκτελεί συνταγές φαρμάκων που εκδίδονται για τους ασφαλισμένους του, διατηρεί στον Πύργο Ηλείας, φαρμακείο. Στις 21.10.2008 διενεργήθηκε έλεγχος από επιθεωρητές του ΟΓΑ (βλ. το με αριθ. εισερχομένων ΟΓΑ .http://lawsavvidou.gr/3.2.2009 πρακτικό ελέγχου) στις συνταγές του ΟΓΑ, που εκτελέστηκαν από το εν λόγω φαρμακείο του καθού, προέκυψαν δε οι εξής περιπτώσεις παραβάσεων της φαρμακευτικής νομοθεσίας: 1) Οι 287 συνταγές, που εκτελέστηκαν το μήνα Οκτώβριο του έτους 2008 δεν έφεραν αρίθμηση και αριθμήθηκαν από τους ελεγκτές κατά τον έλεγχο. 2) Μέρος των συνταγών αυτών δεν έφεραν υπογραφή του παραλήπτη (από τον αριθμό 32 έως τον αριθμό 287). 3) Βρέθηκαν στο φαρμακείο 251 εμβαλάγια με αποκολλημένες τις αντίστοιχες ταινίες γνησιότητας. 4) Εκτελέστηκε υπερβολικά μεγάλος αριθμός συνταγών υψηλού κόστους εν αγνοία των ασφαλισμένων, κυρίως για παθήσεις καρκίνου του μαστού και του προστάτη, όπως προέκυψε αφενός μεν από τη διασταύρωση των στοιχείων που έφεραν οι συνταγές και αφετέρου από τις μαρτυρίες των ασφαλισμένων του ΟΓΑ, πολλοί από τους οποίους δεν γνώριζαν το συνταγογραφήσαντα ιατρό ούτε είχαν επισκεφθεί το φαρμακείο του καθού. 5) Εκτελέστηκε στο φαρμακείο του καθού μεγάλος αριθμός συνταγών για παθήσεις κυρίως με διάγνωση καρκίνου του μαστού και του προστάτη, που συνταγογραφήθηκαν από ιδιώτη ιατρό - ειδικό παθολόγο, χωρίς αυτές να συνοδεύονται από την απαιτούμενη γνωμάτευση του ιατρού ειδικότητας για ασθενείς που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις. 6) Διαπιστώθηκε ότι σε συνταγές που έφεραν τη σφραγίδα του ίδιου ιδιώτη ιατρού είχαν αποτυπωθεί τα φάρμακα και τα λοιπά στοιχεία της συνταγής μόνο στα πρωτότυπα φύλλα (λευκά), ενώ τα αντίγραφα αυτών (μπλε και κίντρινα) παρέμειναν ασυμπλήρωτα, και αυτό κατά τον έλεγχο συνέβη γιατί η πρωτότυπη συνταγή συμπληρώθηκε αφού αποκόπηκε από το συνταγολόγιο. Οι ασφαλισμένοι δήλωσαν άγνοια για την ύπαρξη των συνταγών αυτών. 7) Από την κατ’ οίκον έρευνα σε ασφαλισμένους και από τις καταθέσεις τους προέκυψε μη παράδοση φαρμάκων από συνταγές που είχαν εκτελεστεί κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάιο 2008 (αναφέρονται οι αριθμοί, οι ημερομηνίες έκδοσης των συνταγών, η αξία αυτών, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των ασφαλισμένων). Ύστερα από τις παραπάνω διαπιστώσεις και αφού με την αριθ. πρωτ. .http://lawsavvidou.gr/8.2.2010 πρόσκληση σε ακρόαση του ΟΓΑ, ζητήθηκε από τον καθού να εκθέσει τις απόψεις του επί των παραβάσεων αυτών, ο Υποδιοικητής του ΟΓΑ, αφού έλαβε υπόψη ότι α) οι ανωτέρω πράξεις και παραλείψεις του καθού συνιστούν παραβάσεις του ΠΔ 121/2008 και των όρων της συμβάσεώς του με τον ΟΓΑ και β) τις εξηγήσεις του αιτούντος που παρασχέθηκαν με την .http://lawsavvidou.gr/24.2.2010 έγγραφη απάντηση αυτού, με την .http://lawsavvidou.gr/10.3.2010 απόφασή του, αφενός επέβαλε σε βάρος του καθού πρόστιμα για κάθε μία παράβαση, ανερχόμενα συνολικά στο ποσό των 89.954,04 ευρώ και αφετέρου κατάγγειλε τη σύμβαση του καθού με τον ΟΓΑ. Κατά της απόφασης αυτής, ο καθού, άσκησε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του ΔΣ του ΟΓΑ, η οποία απορρίφθηκε με την .http://lawsavvidou.gr/20.4.2010 απόφαση του οργάνου αυτού του ΟΓΑ. Κατά των αποφάσεων αυτών ο καθού άσκησε αφενός μεν την από 31.5.2010 εμπρόθεσμη προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, το οποίο όμως έκρινε ότι στερείται κατά τόπο αρμοδιότητας για εκδίκαση της προσφυγής αυτής και παρέπεμψε την υπόθεση με την υπ’ αριθ. 246/2011 απόφασή του στο παρόν και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο, αφετέρου δε την από 26.9.2011 αίτηση ανατολής (αριθ. καταχώρησης .http://lawsavvidou.gr/7.10.2011), με την οποία ζήτησε από το κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο την αναστολή εκτέλεσης των παραπάνω πράξεων, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της προσφυγής του, ενώ κατέθεσε και το από 26.9.2011 δικόγραφο πρόσθετων λόγων προσφυγής. Με την 340/2011 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (Τμήμα 13ο -Σε Συμβούλιο-) έγινε εν μέρει δεκτή η από 7.10.2011 αίτηση του Ν.Μ. και ανεστάλη η εκτέλεση της .http://lawsavvidou.gr/10.3.2010 απόφασης του Υποδιοικητή του ΟΓΑ, κατά το μέρος με το οποίο αποφασίστηκε η διοικητική κύρωση της καταγγελίας της σύμβασης και φαρμακείου του καθού με τον ΟΓΑ, καθώς και της .http://lawsavvidou.gr/20.4.2010 απόφασης του ΔΣ του ΟΓΑ, με την οποία απορρίφθηκε η ενδικοφανής διοικητική προσφυγή κατά του κεφαλαίου αυτού της παραπάνω απόφασης του Υποδιοικητή του ΟΓΑ, έως την έκδοση απόφασης επί της προσφυγής του αιτούντος.


4. Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες ζητούν να ανακληθεί η 340/2011 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου (Τμήμα 13ο -Σε Συμβούλιο-), προβάλλοντας ότι το Δικαστήριο της αναστολής θεωρώντας προφανώς, ότι η από 26.9.2011 αίτηση ανατολής του καθού (βλέπε αριθ. καταχ. .http://lawsavvidou.gr/7.10.2011 ΔΕΑ) ήταν η πρώτη ασκηθείσα, αν και στις υπ’ αριθ. πρωτ. .http://lawsavvidou.gr/Ζ/24.10.2011 απόψεις του ΟΓΑ που απεστάλησαν στο Δικαστήριο επί της προαναφερόμενης αιτήσεως αναστολής, αναφέρονταν οι υπ’ αριθ. 26/2010 και 73/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Πατρών, που εκδόθηκαν αντίστοιχα επί της ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πατρών ασκηθείσας αιτήσεως αναστολής του καθού και της αιτήσεως ανακλήσεως της υπ’ αριθ. 26/2010 απορριπτικής απόφασης του παραπάνω Δικαστηρίου, προχώρησε στην εκδίκαση της δεύτερης από 26.9.2010 (προφανώς εννοείται από 26.9.2011) αιτήσεως αναστολής του καθού και στην έκδοση της αποφάσεως αυτής. Ότι υφίστανται εν προκειμένω δύο αντιφατικές δικαστικές αποφάσεις η υπ’ αριθ. 26/2010 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Πατρών η οποία απέρριψε το αίτημα του καθού περί αναστολής εκτελέσεως των επίμαχων αποφάσεων του ΔΣ του ΟΓΑ και του Υποδιοικητή του ΟΓΑ και η υπ’ αριθ. 340/2011 του Δικαστηρίου τούτου, η οποία δέχθηκε εν μέρει την αίτηση αναστολής του καθού και ανέστειλε την εκτέλεση των ανωτέρω αποφάσεων κατά το κεφάλαιο αυτών περί καταγγελίας της επίδικης σύμβασης μεταξύ του καθού και του ΟΓΑ. Ότι αποτέλεσμα της ύπαρξης των δύο αντίθετων δικαστικών αποφάσεων είναι η αδυναμία της εφαρμογής τους και της συμμόρφωσης της Διοίκησης στο διατακτικό τους. Ενώ δεν δύναται να συναχθεί το συμπέρασμα ότι δύναται να εκτελεσθεί η απόφαση του αρμοδίου κατά τόπον δικαστηρίου (η απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου) και όχι η απόφαση του αναρμοδίου (δηλαδή του Διοικητικού Εφετείου Πατρών) δεδομένου ότι η απόφαση επί της αιτήσεως αναστολής δεν παράγει δεδικασμένο και συνεπώς η αίτηση αναστολής του καθού, που ασκήθηκε ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο δικαστηρίου, έπρεπε, ως δεύτερη αίτηση αναστολής, να απορριφθεί ως απαραδέκτως ασκηθείσα.


5. Επειδή, τα όσα επικαλούνται οι αιτούντες συνιστούν αμφισβήτηση της ορθής κρίσης της αιτούμενης να ανακληθεί δικαστικής απόφασης και δεν αποτελούν νέα αποδεικτικά στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν, κατά την έννοια της προαναφερόμενης διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 205 του ΚΔΔ, την υπό κρίση αίτηση ανάκλησης. [...]

[Απορρίπτει την αίτηση ανάκλησης]


(ΠΗΓΗ: WWW.NB.ORG)

    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Πανελλαδικής Κυκλοφορίας Κέρκυρας Σερρών Μαρούσι Γλυφάδα Ήλιδα Κεντρικά Τζουμέρκα Μαρωνεία Σάπες Ορεστιάδα Ρόδος Φαρκαδόνα Αρκαδία Καρδίτσα Ροδόπη Αλμωπία Γαλάτσι Ζίτσα Κατερίνη Μαντούδι Λίμνη Αγία Άννα Ξυλόκαστρο Ευρωστίνη Ραφήνα Πικέρμι Τύρναβος Δυτικής Μακεδονίας νέα Δωδεκανήσου Λακωνίας Χανίων Αντίπαρος Δίστομο Αράχοβα Αντίκυρα Ίασμος Κορδελιό Εύοσμος Μοσχάτο Ταύρος Παρανέστι Σιντική Πρωτοσέλιδα Πελοποννήσου νέα Ηρακλείου Ξάνθης Αγρίνιο Βέλο Βόχα Εορδαία Καλαμπάκα Λέρος Νέα Σμύρνη Πολύγυρος Σύρος Ερμούπολη Δυτικής Μακεδονίας νέα Δωδεκανήσου Λακωνίας Χανίων Αντίπαρος Δίστομο Αράχοβα Αντίκυρα Ίασμος Κορδελιό Εύοσμος Μοσχάτο Ταύρος Παρανέστι Σιντική Πρωτοσέλιδα
Αρκαδία Καρδίτσα Ροδόπη Αλμωπία Γαλάτσι Ζίτσα Κατερίνη Μαντούδι Λίμνη Αγία Άννα Ξυλόκαστρο Ευρωστίνη Ραφήνα Πικέρμι Τύρναβος
Copyright © 2019 All rights reserved Αρκαδία Καρδίτσα Ροδόπη Αλμωπία Γαλάτσι Ζίτσα Κατερίνη Μαντούδι Λίμνη Αγία Άννα Ξυλόκαστρο Ευρωστίνη Ραφήνα Πικέρμι Τύρναβος developed and powered by WGR