Ανακοίνωση από το ΓΕΜΗ

ΓΕΜΗ: Έως 320 ευρώ θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις ως ετήσιο ανταποδοτικό τέλος:

Μέχρι και 320 ευρώ θα πληρώνουν οι επιχειρήσεις για το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας μιας επιχείρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), σύμφωνα με απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης που δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (Αρ. Φύλλου 3623) και αφορά στο ύψος, τη διαδικασία, τον τρόπο, το χρόνο και τους όρους είσπραξης και απόδοσης των ετήσιων ανταποδοτικών τελών Γ.Ε.ΜΗ.

Σύμφωνα με την απόφαση το ύψος των τελών μπορεί να ξεπεράσει και τα 420 ευρώ αν προστεθεί η ετήσια συνδρομή προς τα επιμελητήρια για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες που παρέχουν αλλά και τα ενιαία τέλη υπηρεσίας για χορήγηση πιστοποιητικών, βεβαίωση γνήσιου της υπογραφής κ.α.

Συγκεκριμένα το τέλος τήρησης της Μερίδας του υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ., που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων και καθορίζεται κατά νομική μορφή υπόχρεου, διαμορφώνεται ως εξής: - Για τις Ανώνυμες Εταιρείες το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδιας ανέρχεται στα 320 ευρώ και στα 300 ευρώ για τα υποκαταστήματα Αλλοδαπών ΑΕ.

Το ίδιο κόστος δηλαδή 300 ευρώ είναι για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Οικονομικού Σκοπού, για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία και για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία.

Στο μισό ήτοι στα 150 ευρώ πέφτει το τέλος αν η εταιρεία είναι Περιορισμένης Ευθύνης ή Υποκατάστημα Αλλοδαπών ΕΠΕ, στα 100 ευρώ είναι το ετήσιο τέλος για Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης, για ΙΚΕ (Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες), για Αστικές Εταιρείες και Κοινοπραξίες.

Στην περίπτωση των Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες) το ετήσιο τέλος είναι 80 ευρώ όσο και στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Αλλοδαπών Προσωπικών Εταιρειών (Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες).

Το ετήσιο τέλος διατήρησης μερίδας στην περίπτωση των Υποκαταστημάτων Ημεδαπών Επιχειρήσεων διαμορφώνεται στο ¼ του κατά περίπτωση τέλους ανά νομικό τύπο και στα 20 ευρώ για υποκαταστήματα αλλοδαπών ατομικών επιχειρήσεων, νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων αλλά και όσων προαιρετικά εγγράφονται στο ΓΕΜΗ.

Το συγκεκριμένο τέλος, -που εισπράττουν τα επιμελητήρια, ποσοστό 4% παρακρατείται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων (ΚΕΕ) και αποτελεί έσοδό της- πρέπει να καταβάλλονται εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους για τους ήδη εγγεγραμμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. ενώ σε περίπτωση που κάποιος δεν καταβάλλει μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες τα τέλη και δεν έχει διαγραφεί από το Γ.Ε.ΜΗ., τα εν λόγω τέλη αποστέλλονται από την αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του οικείου επιμελητηρίου ή την αρμόδια για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή στη Φορολογική ∆ιοίκηση για βεβαίωση και είσπραξη με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων.

Στη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζονται επίσης:

- τα τέλη για τη χορήγηση πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων διαμορφώνονται στα 5 ευρώ ή 10 ευρώ κατά περίπτωση. Εάν ο αιτών είναι ο ίδιος ο υπόχρεος, το πρώτο κατ' έτος αιτούμενο πιστοποιητικό χορηγείται ατελώς.

- Το τέλος για την καταχώριση και την οποιαδήποτε μεταβολή στη Μερίδα και στο Φάκελο που τηρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί στα 10 ευρώ. Το τέλος αυτό, που είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, αποτελεί πόρο των επιμελητηρίων.

- Το τέλος αρχικής καταχώρισης (εγγραφής) υπόχρεου στο Γ.Ε.ΜΗ. έχει ήδη οριστεί στα 10 ευρώ και είναι ενιαίο για όλες τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ανά κατηγορία υπόχρεου, και εισπράττεται από αυτές ή από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης κατά περίπτωση.

Σημειώνεται ότι τα τέλη έκδοσης πιστοποιητικών, αντιγράφων και αποσπασμάτων και τα τέλη της αρχικής καταχώρισης και της καταχώρισης οποιαδήποτε μεταβολής στη Μερίδα και στο Φάκελο, αποδίδονται κατά 50% στην κατά περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του επιμελητηρίου και κατά 50% στην Κ.Υ.Γ.Ε.Μ.Η. της Κ.Ε.Ε.

Σημειώνεται τέλος ότι κατ' εξαίρεση, τα τέλη των που καταβάλλονται υπέρ της αρμόδιας για την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αποδίδονται απευθείας και εξ ολοκλήρου στον κρατικό προϋπολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιανουαρίου ισχύει νέο καθεστώς για τα μέλη των επιμελητηρίων. Συγκεκριμένα, καταργήθηκε η υποχρεωτική συνδρομή και στη θέση της θεσπίζεται ενιαία, ανταποδοτική συνδρομή των μελών σε όλα τα επιμελητήρια της χώρας ορίζεται ως εξής:

- Ανώνυμες εταιρίες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. και ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού θα καταβάλουν 50-100 ευρώ.

- Εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες, συνεταιρισμοί περιορισμένης ευθύνης και υποκαταστήματα αλλοδαπών Ε.Π.Ε. θα καταβάλουν 40-70 ευρώ.

- Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρίες, υποκαταστήματα αλλοδαπών Ο.Ε. και Ε.Ε., αστικές εταιρίες και κοινοπραξίες θα καταβάλουν 30-50 ευρώ. - Ατομικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων θα καταβάλουν 10-20 ευρώ.

- Τα υποκαταστήματα ημεδαπών επιχειρήσεων μπορούν να καταβάλουν σχετική ετήσια συνδρομή, ανάλογα με τον αριθμό τους.

Επιπλέον, για την παροχή στα μέλη των Επιμελητηρίων των κατωτέρω ανταποδοτικών υπηρεσιών, κάθε μέλος υποχρεούται να καταβάλει στο οικείο Επιμελητήριο ενιαίο τέλος υπηρεσίας, που ορίζεται ως εξής:

• Χορήγηση πιστοποιητικού εγγραφής, 5 ευρώ.

• Χορήγηση ξενόγλωσσου πιστοποιητικού εγγραφής, 10 ευρώ.

• Χορήγηση πιστοποιητικού άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (για χρήση στα ασφαλιστικά Ταμεία), 10 ευρώ.

• Βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών τους, 5 ευρώ.

• Χορήγηση πιστοποιητικού καταγωγής προϊόντων, 10 ευρώ.

• Θεώρηση στοιχείων (τιμολογίου ή άλλου στοιχείου) που συνοδεύουν το πιστοποιητικό καταγωγής, 5 ευρώ.

• Χορήγηση καρνέ ΑΤΑ, 10 ευρώ.

ΠΗΓΗ: www.dikaiologitika.gr

 

 

   
   
    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Αττικής Κεφαλληνίας Τρικάλων Αμπελόκηποι Μενεμένη Γορτυνία Ηράκλεια Κέρκυρα Μεγανήσι Οροπέδιο Λασιθίου Σαμοθράκη Φιλαδέλφεια Χαλκηδόνα Πρωτοσέλιδα Ειδήσεις Δυτική Ελλάδα Δράμα Κυκλάδες Χαλκιδική Άνδρος Δίρφη Μεσσαπία Θήρα Κόνιτσα Μονεμβασιά Παπάγος Χολαργός Σικυώνα Χάλκη Ελλάδα νέα Θεσσαλονίκης Πιερίας Αίγινα Βόϊο Ερύμανθος Καρδίτσα Λίμνη Πλαστήρα Νίκαια Άγιος Ιωάννης Ρέντης Προσοτρσάνη Τήλος Ειδήσεις Κεντρική Μακεδονία Ζάκυνθος Λευκάδα Άγιος Βασίλειος Αρχανές Αστερούσια Ελασσόνα Καβάλα Λαμία Ναύπλιο Πέραμα Σπάρτη Αττικής Κεφαλληνίας Τρικάλων Αμπελόκηποι Μενεμένη Γορτυνία Ηράκλεια Κέρκυρα Μεγανήσι Οροπέδιο Λασιθίου Σαμοθράκη Φιλαδέλφεια Χαλκηδόνα Πρωτοσέλιδα
Κεντρικής Μακεδονίας νέα Ζακύνθου Λευκάδας Αγία Παρασκευή Αρχαία Ολυμπία Έδεσσα Ιωάννινα Λαγκαδάς Ναύπακτος Πεντέλη Σοφάδες Ωρωπός Πρωτοσέλιδα
Copyright © 2019 All rights reserved Ειδήσεις Ήπειρος Έβρος Λάρισα Χίος Αργιθέα Δράμα Ίος Κορωπί Μύκονος Πάτμος Σκόπελος Χερσόνησος developed and powered by WGR