Στελέχωση Πλοίων

Αριθμός 798/2011

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Ζ` ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 

Οι υπό κρίση α)από 9-12-2010 δήλωση-αίτηση αναιρέσεως του Γ. Π., β)από 9-10-2010 υπ` αριθμό εκθέσεως 388/2010 αίτηση αναιρέσεως του Μ. Η. γ)από 9-10-2010 υπ` αριθμό εκθέσεως 386/2010 αίτηση αναιρέσεως του Α. Α. και δ)από 10-12-2010 υπ` αριθμό εκθέσεως 392/2010 αίτηση αναιρέσεως του Π. Α. στρέφονται κατά της αυτής 9393/2010 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών, και ως συναφείς πρέπει να συνεκδικασθούν. Με το άρθρο έκτο του Ν. 2932/2001, όπως ίσχυε πριν από την τροποποίησή του με το άρθρο 25 παρ.4 Ν. 3450/2006 και την αντικατάσταση των παραγράφων 3 και 5 αυτού με το άρθρο 8 παρ.1,3,5 του Ν. 3569/2007 οριζόταν ότι 1.η εκτέλεση των δρομολογίων που ανακοινώνονται είναι υποχρεωτική. 2.Ο πλοιοκτήτης ή περισσότεροι πλοιοκτήτες από κοινού δεν μπορούν να μεταβάλλουν μονομερώς τα δρομολόγια ούτε τον προγραμματισμένο χρόνο διακοπής τους. Η μεταβολή των δρομολογίων επιτρέπεται αν υποβάλλουν σχετικό αίτημα και με απόφαση του Υπουργού, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., κριθεί ότι δεν διαταράσσεται η εξυπηρέτηση της γραμμής, ούτε δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών, με την αποδοχή του αιτήματος. 3.Διακοπή εκτέλεσης των δρομολογίων επιτρέπεται α)για την προγραμματισμένη σύμφωνα με το άρθρο τέταρτο, ετήσια επιθεώρηση του πλοίου και για χρονικό διάστημα μέχρι εξήντα ημέρες, β)για αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης και για χρονικό διάστημα που κρίνεται αναγκαία γι` αυτήν γ)για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων ή αντικατάσταση των κυρίων μηχανών προώσεως ή εργασιών ευρείας εκτάσεως συντηρήσεως του πλοίου.

Οι εργασίες αυτές πρέπει να εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης ακινησίας για ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση αυτής για τριάντα ακόμη ημέρες, αν κρίνεται αναγκαία η συνέχισή 
τους και εφόσον οι συγκοινωνιακές ανάγκες της γραμμής το επιτρέπουν, δ)λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανώτερης βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας, όπως δυσμενών καιρικών συνθηκών ή έκτακτης επιθεωρήσεως. Αμέσως μετά την άρση του γεγονότος το πλοίο εκτελεί τα δρομολόγια του κατά τον ενδεδειγμένο σύμφωνα με τις περιστάσεις τρόπο. 4. Για την ακινησία του πλοίου στις περιπτώσεις της προηγουμένης παραγράφου, απαιτείται εγγραφή στο ημερολόγιο του πλοίου και θεώρηση αυτής από τη Λιμενική Αρχή. Για τις περιπτώσεις β` και γ` απαιτείται και αίτηση του πλοιοκτήτη, καθώς και έγκριση του Υπουργείου, η οποία δίνεται ύστερα από γνωμάτευση του Κλάδου Ελέγχου Εμπορικών Πλοίων, ότι συντρέχουν λόγοι που δικαιολογούν την ακινησία. 5. Εκτός από το χρονικό διάστημα διακοπής εκτελέσεως δρομολογίων των περιπτώσεων α` και β` της παραγράφου 3 ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής συνθέσεως πληρώματος, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες.

Αν ο πλοιοκτήτης παραβεί τις πιο πάνω υποχρεώσεις, ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων επιβάλλεται κάθε μήνα στον πλοιοκτήτη, με απόφαση της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένα δρομολογίων του πλοίου, πρόστιμο ίσο προς τη μισθοδοσία, που θα καταβαλλόταν με βάση την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, στους ελλείποντες από την οργανική σύνθεση πληρώματος ναυτικούς προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό, από το οποίο ποσοστό 40% αποδίδεται στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο υπέρ του κεφαλαίου Ανεργίας και Ασθένειας Ναυτικών. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο ενδέκατο του Ν. 2932/2001 όποιος παρέχει υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου μέρους του νόμου αυτού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών (παρ.1). Με την επιφύλαξη ισχύος της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους πρώτου του νόμου αυτού και των κατ` εξουσιοδότηση του εκδιδόμενων πράξεων που δεν αφορούν τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ.187/1973) (παρ.2). Πλοιοκτήτης που τιμωρείται ως υπότροπος για σοβαρές παραβάσεις μπορεί με απόφαση του Υπουργού μετά από γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλασσίων Ενδομεταφορών, να αποκλείεται από τις δρομολογήσεις με τον παρόντα νόμο (παρ.3). Με απόφαση του Υπουργού ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Θ.Ε. μπορεί να αναπροσαρμόζεται το κατώτερο και το ανώτερο όριο του προστίμου (παρ.4). Η επιβολή προστίμων κατά το παρόν άρθρο δεν αποκλείει την επιβολή άλλων κυρώσεων για την ίδια παράβαση, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (παρ.6).

Από τις παραπάνω διατάξεις του νόμου 2932/2001, ο οποίος εκδόθηκε με βάση τον κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/1992 του Συμβουλίου για την επέκταση της εφαρμογής της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών και στις θαλάσσιες μεταφορές εντός κράτους μέλους για τους πλοιοκτήτες της Κοινότητας, συνάγεται ότι για να θεμελιώνεται η αξιόποινη πράξη που επισύρει την προβλεπόμενη στο άρθρο 11 παρ.1 αυτού του νόμου ποινή πρέπει, από τους πλοιοκτήτες, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος και φέρουν τη σημαία του και που παρέχουν υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών επιβατών ή εμπορευμάτων έναντι αμοιβής μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και λιμένων ενός ή περισσοτέρων νησιών της ημεδαπής, να παραβιάζονται διατάξεις των άρθρων του πρώτου μέρους του εν λόγω νόμου που καθιερώνουν υποχρεώσεις και επιτάσσουν ενέργειες άμεσα συναρτώμενες και συνδεδεμένες με την παροχή θαλασσίων ενδομεταφορών.

Κατ` ακολουθίαν ποινική από το άρθρο ενδέκατο παρ.1 του ανωτέρω νόμου ευθύνη των πλοιοκτητών, των οποίων τα επιβατηγά οχηματαγωγά πλοία είναι δρομολογημένα σε συγκεκριμένη γραμμή του γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών γραμμών μεταξύ ηπειρωτικών λιμένων και λιμένων νησιών της ημεδαπής για μεταφορά επιβατών και οχημάτων, θεμελιώνεται, σε περίπτωση παραβιάσεως διατάξεων των άρθρων δευτέρου, τρίτου, τετάρτου, έκτου του Ν. 2932/2001 που αφορούν α)τη διαδικασία και τις διατυπώσεις τακτικής δρομολογήσεως των πλοίων για χρονική περίοδο ενός έτους σε συγκεκριμένη γραμμή του γενικού δικτύου, β)την εκτέλεση των δρομολογίων στην οποία αφορά η υποβληθείσα εκ μέρους του πλοιοκτήτη δήλωση που έγινε δεκτή άνευ ή μετά από τροποποιήσεις από τον Υπουργό και που έγιναν δεκτές από τον πλοιοκτήτη, γ)την μη μεταβολή των δρομολογίων άνευ άδειας του Υπουργού, δ)την μη διακοπή εκτελέσεως των δρομολογίων παρά μόνον για τους λόγους και για τα διαστήματα που επιτρέπονται και ε)σε περίπτωση παραβιάσεως υποχρεώσεων δημοσίας υπηρεσίας, επιβαλλόμενες προς εξυπηρέτηση λόγων δημοσίου συμφέροντος, επιπλέον με 
απόφαση του Υπουργού στους πλοιοκτήτες που ενδιαφέρονται για τη δρομολόγηση πλοίου των σε ορισμένη γραμμή ή στους οποίους ανατίθεται κατόπιν συμβάσεως δημοσίας υπηρεσίας η αποκλειστική εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής και περιλαμβάνουν (οι υποχρεώσεις αυτές) όρους που αφορούν τους λιμένες που επιβάλλεται να εξυπηρετούνται, την τακτική εξυπηρέτηση, τη συνέχεια και τη συχνότητα των δρομολογίων και την ικανότητα παροχής μεταφορικών υπηρεσιών, το ναύλο και τη στελέχωση των πλοίων κατά τη διάρκεια παροχής αυτών των υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών.

Στις περιπτώσεις, όμως, κατά τις οποίες από τους πλοιοκτήτες δρομολογημένων προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένης γραμμής του δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας και λιμένων νησιών επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων παραβιάζεται η υποχρέωση από την διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου έκτου του ανωτέρω νόμου που αφορά στην εκ μέρους των στελέχωση του πλοίου σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής συνθέσεως του πληρώματος, ανεξάρτητα από το εάν εκτελούν πλόες ή όχι, κατά το διάστημα ακινησίας των πλοίων πέραν αυτού που ορίζεται με τη διάταξη της παραγράφου 3 του αυτού ως άνω άρθρου του ιδίου νόμου για την προγραμματισμένη ετήσια επιθεώρηση του πλοίου ή για την αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης ή για την εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων (οι οποίες πρέπει να γίνονται μέσα στο διάστημα των εξήντα ημερών που το πλοίο είναι ακινητοποιημένο για την ετήσια επιθεώρηση και κατά παράταση και για τριάντα ακόμη ημέρες αν κρίνεται αναγκαία η συνέχιση τους) ή λόγω εξαιρετικής ανάγκης ή ανωτέρας βίας ή άλλης σοβαρής αιτίας είτε με παράλειψη στελεχώσεως  είτε με ελλιπή στελέχωση του πληρώματος του πλοίου δεν πρόκειται για παράβαση διατάξεως άρθρου του πρώτου μέρους του Ν. 2932/2001 που να επισύρει την από την παράγραφο 1 του άρθρου ενδεκάτου αυτού προβλεπόμενη ποινική κύρωση διότι η υποχρέωση αυτή δεν συνδέεται άμεσα με την παροχή υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών κατά την έννοια αυτών όπως καθορίζονται από το άρθρο πρώτο του νόμου αυτού και από τον κανονισμό 3577/1992 του Συμβουλίου ΕΟΚ στο άρθρο 2 αυτού ούτε πρόκειται για υποχρέωση του να θεσπίσθηκε για εξασφάλιση της ικανότητας του πλοίου να εκτελέσει ασφαλώς δηλωθέν ή έκτακτο δρομολόγιο.

Οι ρυθμίσεις της παραγράφου 5 σε συνδυασμό με εκείνη της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του ανωτέρω νόμου 2932/2001 αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση της ναυτικής ανεργίας κατά τρόπο παρόμοιο με αυτόν που προβλεπόταν χωρίς όμως ποινικές κυρώσεις από τις διατάξεις των άρθρων 173 και 174 του ν.δ. 187/1973 (Κώδικας Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου) που ίσχυαν προηγουμένως με την υποχρέωση τηρήσεως πληρώματος πλήρους συνθέσεως στα πλοία που είναι δρομολογημένα σε 
γραμμή του γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών όλη τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου που αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου του έτους υποβολής της σχετικής δηλώσεως, ακόμη και όταν δεν εκτελούν πλόες εκτός από το διάστημα που το πλοίο τελεί σε ετήσια προγραμματισμένη επιθεώρηση ή για αποκατάσταση ζημίας ή βλάβης ή για εκτέλεση μετασκευών ή διαρρυθμίσεων και που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο των εξήντα ημερών ή κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου κατά παράταση για τριάντα ακόμη ημέρες, προκειμένου να περιορισθεί η ναυτική ανεργία κατά τη χειμερινή περίοδο. Επομένως, η παραβίαση της υποχρεώσεως αυτής όσον αφορά την διατήρηση του πλοίου πλήρως επανδρωμένου κατά το διάστημα μη εκτελέσεως δρομολογίων δύναται με τη συνδρομή των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων να επιφέρει μόνο τις διοικητικού χαρακτήρα κυρώσεις που προβλέπονται από τη διάταξη του άρθρου έκτου παρ.5 και τις διατάξεις των παραγράφων 2,3,5 του άρθρου ενδεκάτου του Ν. 2932/2001 μεταξύ των οποίων και το πρόστιμο που επιβάλλεται ανά μήνα στον παραβάτη πλοιοκτήτη με απόφαση της Λιμενικής Αρχής του αφετηρίου λιμένα δρομολογίων του πλοίου και ισούνται με τους μισθούς που θα καταβάλλονταν με βάση την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στους ελλείποντες από την οργανική σύνθεση του πληρώματος ναυτικούς, προσαυξημένους κατά 20%. Εξάλλου κατά το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε` του ΚΠοινΔ λόγο αναιρέσεως αποτελεί και η εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως. Εσφαλμένη ερμηνεία ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν ο δικαστής αποδίδει στο νόμο διαφορετική έννοια από εκείνη που πραγματικά έχει.

 

Εσφαλμένη εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως υπάρχει όταν το δικαστήριο δεν υπήγαγε ορθώς τα πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε ότι αποδείχθηκαν στη διάταξη που εφαρμόσθηκε ή όταν αυτή παραβιάσθηκε εκ πλαγίου, διότι δεν εκτίθενται στην απόφαση κατά τρόπο σαφή, πλήρη και ορισμένο τα πραγματικά περιστατικά, είτε κατά την έκθεση τους υπάρχει αντίφαση με συνέπεια να καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος ως προς την ορθή ή μη εφαρμογή του νόμου. Στην προκειμένη περίπτωση, το Τριμελές Εφετείο Αθηνών με την προσβαλλόμενη απόφασή του, δικάζοντας κατ` έφεση κήρυξε ένοχους τους ήδη αναιρεσείοντες κατηγορουμένους του ότι ως νόμιμοι εκπρόσωποι, της ναυτιλιακής εταιρείας ............. Ν.Ε. με έδρα στον Πειραιά ο εξ αυτών Π. Γ., της εταιρείας .......... , με έδρα στον Πειραιά, ο εξ αυτών Η. Μ., της εταιρείας ............................ , με έδρα στον Πειραιά ο εξ αυτών Α. Α. και της εταιρείας .............................. , ο εξ αυτών Α. Π. κατελήφθησαν στον παρακάτω τόπο και χρόνο να έχουν διακόψει στην ... τα δρομολόγια του πλοίου Ε/Γ-Ο/Γ "Α... Τ..." νηολογίου Πειραιά, ...........  "Τ... Ο..." νηολογίου Πειραιά, Ε/Γ-Ο/Γ Π..., νηολογίου Πειραιά και "Μ... Ε..." νηολογίου Πειραιά αντίστοιχα πέραν των 60 ημερών χωρίς να έχουν τα ως άνω πλοία, όπως ήταν υποχρεωμένοι (σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου έκτου του Ν. 2932/2001), στελεχωμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής συνθέσεως πληρωμάτων ανεξάρτητα αν εκτελούν πλόες ή όχι ειδικότερα: 1) το πλοίο "Α... Τ..." κατά το χρονικό διάστημα από 21/10/2005 μέχρι 30/6/2005 δεν ήταν στελεχωμένο για το πλήρωμα που προβλέπεται για την κατηγορία του. 2) το πλοίο "Τ... Ο..." κατά το χρονικό διάστημα από 17/1/2003 μέχρι 3/4/2003 δεν ήταν στελεχωμένο σύμφωνα με την προβλεπόμενη για την κατηγορία του οργανική σύνθεση του πληρώματος. 3) το πλοίο "Π..." κατά το χρονικό διάστημα από 4/3/2005 μέχρι 22/3/2005 δεν ήταν στελεχωμένο με το πλήρωμα που απαιτεί η κατηγορία του και 4) το πλοίο "........" (εννοεί Μ... Ε...) κατά το χρονικό διάστημα από 16/1/2005 μέχρι 3/2/2005 δεν ήταν στελεχωμένο με το πλήρωμα που απαιτεί η κατηγορία του.

Στις ως άνω εταιρείες επιβληθεί πρόστιμο από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας και επι των υποβληθεισών κατά των προστίμων αυτών προσφυγών το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας (Κλάδος ναυτιλιακής πολιτικής) της απέρριψε πλην της από 27/4/2005 προσφυγής η οποία έγινε εν μέρει δεκτή και μειώθηκε το πρόστιμο σε 195,84 ευρώ, ακολούθως δε το δικαστήριο κατεδίκασε κάθε από τους πρώτο τρίτο και τέταρτο των 
κατηγορουμένων αυτών σε ποινή φυλακίσεως δεκαέξι (16) μηνών και τον δεύτερο κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεως οκτώ μηνών, την εκτέλεση των οποίων ανέστειλε για τρία χρόνια. Το Εφετείο στο σκεπτικό της προσβαλλόμενης αποφάσεως του δέχθηκε ότι από τα κατ`είδος αναφερόμενα αποδεικτικά μέσα αποδείχθηκαν τα εξής: "Οι ως άνω κατηγορούμενοι με την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι ο πρώτος τούτων της ναυτιλιακής εταιρείας ".........." που εδρεύει στον Πειραιά, ο δεύτερος τούτων της ναυτιλιακής εταιρείας "......", που εδρεύει στον Πειραιά, ο τρίτος της εταιρείας ".........................................................." που εδρεύει στον Πειραιά και ο τέταρτος της εταιρείας "................ "στον κατωτέρω τόπο και χρόνο κατελήφθησαν στη ... να έχουν διακόψει τα δρομολόγια των πλοίων Ε/Γ-Ο/Γ "Α... Τ...", Ε/Γ-.......... "Τ... Ο...", Ε/Γ-Ο/Γ "Π..." και "Μ... Ε...", αντιστοίχως, νηολογίου Πειραιώς, πέραν των 60 ημερών χωρίς ως ήταν υποχρεωμένοι (σύμφωνα με τις παραγράφους 3,5 του άρθρου 6 του Ν. 2932/2001) να έχουν τα ως άνω πλοία στελεχωμένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρωμάτων ανεξάρτητα αν εκτελούν πλόες ή όχι. Ειδικότερα, καθόσον αφορά τον πρώτο κατηγορούμενο αποδείχθηκε ότι το πλοίο "Α... Τ..." της εταιρείας "............", της οποίας ετύγχανε νόμιμος εκπρόσωπος κατά το χρονικό διάστημα από 22/4/2004 διέκοψε τα δρομολόγια του προκειμένου να εκτελέσει εργασίες κατασκευής (κοπή και επιμήκυνση του πλοίου) βάσει της 285/2004 άδειας του ΚΕΕΠ/ΔΜΚ και σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.3 εδ.γ` Ν. 2932/2001, καθόσον κατά τον άνω χρόνο το ως άνω πλοίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη εξηκονθήμερη ακινησία για ετήσια επιθεώρηση, η οποία ακινησία έληξε την στις 20/1/2005.

Σύμφωνα με την παρ.5 εδ.α` άρθρου 6 του ιδίου νόμου, όπως το εδάφιο α`της παραγράφου αυτής αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ.3 Ν. 3569/2007 "Σε κάθε περίπτωση 
διακοπής εκτέλεσης δρομολογίων σύμφωνα με την παράγραφο 3 πέραν των εξήντα (60) ημερών, ο πλοιοκτήτης υποχρεούται να έχει το πλοίο στελεχωμένο, σύμφωνα με της εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος, ανεξάρτητα αν εκτελεί ή όχι πλόες". Επομένως, εφόσον με τις συμπληρωματικές της αρχικής 285/2004 άδειας μετασκευής παρατάθηκε η περίοδος ακινησίας του ως άνω πλοίου λόγω συνεχίσεως εκτελέσεως των εργασιών μετασκευής και μετά τη λήξη της εξηκονθήμερης ακινησίας στις 20/1/2005 όφειλε ο πρώτος κατηγορούμενος να έχει το εν λόγω πλοίο στελεχωμένο με το προβλεπόμενο για την κατηγορία του πλήρωμα κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, από 21/1/2005 έως 30/6/2005, ανεξαρτήτως του ότι κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα, αυτό (πλοίο) δεν εκτελούσε πλόες, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη νομική σκέψη.

Οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου περί του ότι κατά τη διάρκεια της μετασκευής "δεν υπήρχε πλοίο" και ότι ο ίδιος κατά το επίδικο χρονικό διάστημα δεν παρείχε υπηρεσίες θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ.1 Ν. 2932/2001 είναι ουσιαστικά αβάσιμοι. Επομένως, ο ως άνω κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος αποδιδομένης σ` αυτόν πράξεως καθόσον αφορά τον δεύτερο κατηγορούμενο αποδείχθηκε ότι η εξηκονθήμερη ακινησία του πλοίου λόγω ετήσιας επιθεώρησης έληξε την 16/1/2003 και ότι, καίτοι όφειλε, με την προαναφερόμενη ιδιότητα του, δεν είχε στελεχωμένο το πλοίο "Τ... Ο..." κατά το χρονικό διάστημα από 17/1/2003 έως 3/4/2003 σύμφωνα με την προβλεπόμενη για την κατηγορία του οργανική σύνθεση του πληρώματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την 3351.10.1/7/2005 απόφαση επί της από 27/4/2005 προσφυγής της εταιρείας ".................." κρίθηκε ότι το εν λόγω πλοίο έκανε έναρξη ακινησίας την 18/4/2002 και ως εκ τούτου η υποχρέωση στελεχώσεώς του υφίστατο από την 17/1/2003 δεδομένου ότι η τελευταία ημέρα της ακινησίας των 60 ημερών ήταν η 16/1/2003. Την 18/12/2002 το εν λόγω πλοίο άνοιξε ναυτολόγιο για μία ημέρα προκειμένου να πραγματοποιήσει 1 ταξίδι από ... για Πειραιά (άνευ επιβατών και οχημάτων) με δική σύνθεση πληρώματος ήτοι: πλοίαρχος (01), υποπλοίαρχος (01), Μηχανικός Α` (01), Μηχανικός ΑΒ (01), Ναύκληρος (01) και Ναύτης (01), ειδικότητες για τις οποίες η πρώτη ημέρα υποχρεώσεως στελεχώσεως μετά την ακινησία ήταν η 18/1/2003. Κατά το επίδικο χρονικό διάστημα από 17/1/2003 (πρώτη ημέρα υποχρεώσεως στελεχώσεώς του πλην των ειδικοτήτων που αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο μετά τη λήξη της ακινησίας των εξήντα ημερών) έως 3/4/2003, το πλοίο δεν είχε την οργανική σύνθεση του πληρώματος που προβλέπεται από τις 2311.4/301/95/22-12-1995 και 23/11.4/122 197/21-1-1997 αποφάσεις ΥΕΝ/ΔΝΕΡ Α` και συγκεκριμένα δεν ήταν ναυτολογημένοι σ` αυτό: i) Mηχανικός Α` (ένας από 18/1/2003 έως και 21/1/2003), ii)Οικονομικός Αξιωματικός Β` (ένας την 17/1/2003), iii)Ναύτης (ένας, από 8/1/2003 έως και 21/1/2003, δεδομένου ότι από 22/1/2003 ναυτολογήθηκε στο πλοίο Ναύκληρος, iν) Θαλαμηπόλος (δύο την 17/1/2003), ν)επίκουρος (δύο, την 17/1/2003). Αναφορικά με τον επισυναπτόμενο στην 1/2005 υπ`αρ.3351, 2/04/05/4-3-2005 απόφαση Κεντρικού Λιμενάρχη 
Ραφήνας πίνακα προστίμου, η πρώτη ημέρα υποχρεώσεως στελεχώσεως με Μηχανικό ήταν η 18/1/2003 και όχι η 17/1/2003. Όσον αφορά το ναύτη η πρώτη ημέρα υποχρεώσεως στελεχώσεως ήταν η 18/1/2003, ναυτολογήθηκε όμως την 22/1/2003 ναύκληρος, ο οποίος υπερτερεί σε προσόντα του ναύτη και η ναυτολόγηση του αποτελεί μισθολογική και συνταξιοδοτική αναβάθμιση.

Βάσει δε των ανωτέρω, ακυρώθηκε η προαναφερόμενη απόφαση του Κεντρικού Λιμενάρχη Ραφήνας ως προς τα διοικητικά πρόστιμα που αφορούν τη μη ναυτολόγηση ενός Γ` Μηχανικού την 17/1/2003 και ενός ναύτη από 22/1/2003 έως 3/4/2003 και έγινε δεκτή εν μέρει η προαναφερόμενη προσφυγή, μειώθηκε δε το πρόστιμο (διοικητικό) σε 955,84 ευρώ. Υπό τα ανωτέρω εκτιθέμενα ο εν λόγω κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της αποδιδομένης σ` αυτόν πράξεως. Περαιτέρω, καθόσον αφορά τον τρίτο κατηγορούμενο κατά το επίδικο χρονικό διάστημα από 4/3/2005 (ημερομηνία πέρατος ακινησίας εξήντα ημερών και υποχρεώσεως στελεχώσεως) έως 22/3/2005 δεν είχε στελεχωμένο, όπως όφειλε το πλοίο "Π..." με το πλήρωμα που απαιτεί η κατηγορία του. Ειδικότερα, κατά το εν λόγω χρονικό διάστημα υπήρχαν οι κατωτέρω ελλείψεις ναυτικών κατά ειδικότητα και αριθμό από την προβλεπόμενη οργανική του σύνθεση: Πλοίαρχος ένας την 19/3/2005, ύπαρχος ένας από 19/3/2005 έως 21/3/2005, πλοίαρχος Β (ένας από 4/3/2005 έως 21/3/2005, πλοίαρχος Γ` ένας την 19/3/2005, Δόκιμος Πλοίαρχος ένας από 4/3/2005 έως 22/3/2005, ναύκληρος ένας την 19/3/2005, υποναύκληρος ένας την 19/3/2005, ναύτες έξι από 4/3/2005 έως 10/3/2005, ναύτες πέντε από 11/3/2005 έως 18/3/2005, ναύτες εννιά την 19/3/2005 και ναύτες τέσσερις από 20/3/2005 έως 21/3/2005, ναυτόπαιδες δύο από 4/3/2005 έως 21/3/2005, Μηχανικός Α` την 19/3/2005 έως 21/3/2005, Μηχανικός Α` την 19/3/2005, Μηχανικοί Β` δύο από 4/3/2005 έως 21/3/2005, Μηχανικοί Γ` δύο από 4/3/2005 έως 21/3/2005, Δόκιμοι Μηχανικοί δύο από 4/3/2005 έως 19/3/2005 και Δόκιμος Μηχανικός ένας από 20/3/2005 έως 21/3/2005, Μηχανοδηγός Α` ένας την 19/3/2005, Μηχανοδηγός Β` ένας από 4/3/2005 έως 18/3/2005, Μηχανοδηγός Β` τρεις την 19/3/2005 και Μηχανοδηγοί Β` δύο από 20/3/2005 έως 21/3/2005, καθαριστής ένας από 4/3/2005 έως 21/3/2005, ηλεκτρολόγος ένας την 19/3/2005, βοηθός φροντιστή ένας από 4/3/2005 έως 19/3/2005, οικονομικοί Α` δύο από 4/3/2005 έως 21/3/2005, οικονομικός Β` ένας από 4/3/2005 έως 21/3/2005, χυτροκαθαριστές δύο από 4/3/2005 έως 21/3/2005, προϊστάμενος Αρχιθαλαμηπόλος ένας από 19/3/2005 έως 21/3/2005, θαλαμηπόλοι δύο την 14/3/2005 και επίκουροι δύο την 19/3/2005. Συνεπώς, ο τρίτος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της αποδιδόμενης σ` αυτόν πράξεως. Εξάλλου, το πλοίο "Μ... Ε... Ν.Π." της εταιρείας "....................", της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος ήταν ο τέταρτος κατηγορούμενος, για το χρονικό διάστημα από 16/1/2005 μέχρι 3/2/2005 δεν ήταν στελεχωμένο με το πλήρωμα που απαιτεί η κατηγορία του.

Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι το εν λόγω πλοίο βρισκόταν σε ετήσια επιθεώρηση από 17/11/2004 και ότι την 16/1/2005 έληξε η ακινησία εξήντα ημερών και υφίστατο υποχρέωση στελεχώσεώς του. Όμως, κατά το επίδικο αυτό χρονικό διάστημα (από 16/1/2005 έως 3/2/2005) υφίσταντο οι κατωτέρω ελλείψεις από την προβλεπόμενη οργανική σύνθεση: ναύκληρος ένας από 16/1/2005 έως και 20/1/2005, ναύτες τέσσερις από 16/1/2005 έως και 20/1/2005, ναυτόπαις ένας από 18/1/2005 έως και 31/1/2005, ναυτόπαις ένας από 1/2/2005 έως και 3/2/2005 Μηχανικοί Γ` δύο από 16/1/2005 έως και 20/1/2005, Μηχανικός Γ` ένας από 21/1/2005 έως και 22/1/2005, Οικονομικός Α` ένας από 18/1/2005 έως και 28/1/2005, καθαριστής ένας από 16/1/2005 έως και 20/1/2005, θαλαμηπόλος ένας από 18/1/2005 έως και 31/1/2005, θαλαμηπόλος ένας από 1/2/2005 έως και 3/2/2005 και επίκουρος ένας από 18/1/2005 έως και 28/1/2005. Συνεπώς, και ο εν λόγω τέταρτος κατηγορούμενος πρέπει να κηρυχθεί ένοχος της αποδιδομένης σ` αυτόν πράξεως. Τέλος, σημειώνεται ότι με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3 και 5 και άρθρου 11 παρ.4 του Ν. 2932/2001 δεν παραβιάζονται τα άρθρα 4 και 7 παρ.1 του Συντάγματος." Με αυτά που δέχθηκε το Εφετείο και έκρινε ότι η παραπάνω συμπεριφορά των αναιρεσειόντων συνιστούσε, αν και εκδηλώθηκε σε διάστημα κατά το οποίο τα πλοία των δεν παρείχαν καμία υπηρεσία θαλάσσιας ενδομεταφοράς, πράξη αξιόποινη που εμπίπτει σ` εκείνες που 
προβλέπονται και τιμωρούνται από τις διατάξεις των άρθρων 6 παρ.5 και 11 παρ.1 του Ν. 2932/2001 (η αναφερόμενη ... αντικατέστησε το εδάφιο α` της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου του άνω νόμου διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν. 3569/2007 άρχισε να ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου τούτου στις 8-6-2007 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δεν ήταν εφαρμοστέα σε σχέση με τις πράξεις που αποδίδονται στους ήδη αναιρεσείοντες και είχαν τελεσθεί προηγουμένως), κατ` εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των άνω διατάξεων καταδίκασε τους κατηγορούμενους για παραβίαση της υποχρεώσεως πλήρους στελέχωσης των πλοίων τους σε διάστημα που αυτά ήταν σε ακινησία ή δεν εκτελούσαν πλόες στη γραμμή που ήταν δρομολογημένα.

Επομένως, είναι βάσιμοι ο σχετικός από το άρθρο 510 παρ.1 στοιχ. Ε` ΚΠοινΔ λόγος της αιτήσεως του αναιρεσείοντος Γ. Π. και οι κατ` ορθή εκτίμηση συνιστώντας λόγο αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως ισχυρισμοί που αναφέρουν καθένας των λοιπών αναιρεσειόντων στις κρινόμενες αιτήσεις των περί ελλείψεως αξιοποίνου και πρέπει κατά παραδοχή του άνω λόγου των ένδικων αιτήσεων αναιρέσεως και παρελκούσης της ερεύνης των λοιπών λόγων να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Περαιτέρω πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 518 παρ.1 ΚΠοινΔ εφόσον συντρέχει περίπτωση ευδοκιμήσεως, του λόγου αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διατάξεως και υπό τα εκτιθέμενα και γενόμενα δεκτά στην προσβαλλομένη απόφαση ανωτέρω πραγματικά περιστατικά δεν υφίσταται αξιόποινη πράξη, οι κατηγορούμενοι και ήδη αναιρεσείοντες να κηρυχθούν αθώοι.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Αναιρεί την 9393/2010 απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών.

Κηρύσσει αθώους τους κατηγορούμενους και ήδη αναιρεσείοντες: α)Γ. Π. του Ι., β)Μ. Η. του Π., γ) Α. Α. του Δ. και δ)Π. Α. του Ι. για την πράξη της παραβάσεως του άρθρου 11 παρ.1 του ν. 2932/2001, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3 και 5 του ιδίου νόμου και ειδικότερα του ότι κατελήφθησαν στη ..., ο πρώτος κατά το χρονικό διάστημα από 21/1/2005 μέχρι 20/6/2005 ως νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας με την επωνυμία "....", ο δεύτερος κατά το χρονικό διάστημα από 17/1/2003 μέχρι 3/4/2003 ως νόμιμος εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας "............." ο τρίτος κατά το χρονικό διάστημα από 4/3/2005 έως 22/3/2005 ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία "...." και ο τέταρτος εξ αυτών κατά το χρονικό διάστημα από 16/1/2005 μέχρι 3/2/2005 που ενέπιπταν στο πέραν των εξήντα ημερών διάστημα διακοπής των δρομολογίων των παρακάτω πλοίων, δεν είχαν στελεχώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί οργανικής συνθέσεως πληρωμάτων και παρά την υποχρέωση των, ο πρώτος το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ "Α... Τ..." νηολογίου Πειραιώς, ο δεύτερο το πλοίο ..... "Τ... Ο...", νηολογίου Πειραιώς, ο τρίτος το πλοίο Ε/Γ-Ο/Γ "Π..." νηολογίου Πειραιώς και ο τέταρτος το πλοίο "Μ... Ε...", νηολογίου Πειραιά με το πλήρωμα πλήρους συνθέσεως που οριζόταν από τις οικείες διατάξεις για την κατηγορία καθενός από αυτά τα πλοία ανεξάρτητα από το εάν εκτελούσαν πλόες  ή όχι.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 4 Μαΐου 2011.

Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 11 Μαΐου 2011.

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

(ΠΗΓΗ: LAWDB.INTRASOFTNET.COM) 

 

    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Πελοποννήσου νέα Ηρακλείου Ξάνθης Αγρίνιο Βέλο Βόχα Εορδαία Καλαμπάκα Λέρος Νέα Σμύρνη Πολύγυρος Σύρος Ερμούπολη Αργολίδα Καβάλα Ρέθυμνο Άλιμος Βριλήσσια Ζαχάρω Κασσάνδρα Μαλεβίζιο Ξάνθη Πύργος Τριφυλία Ειδήσεις Βόρειο Αιγαίο Γρεβενά Κορινθία Φωκίδα Ανδραβίδα Κυλλήνη Διόνυσος Θεσσαλονίκη Κοζάνη Μίνως Πεδιάδας Παλλήνη Σιθωνία Χαλάνδρι Εφημερίδες Αρκαδίας Καρδίτσας Ροδόπης Αλμυρός Βύρωνας Ζηρός Καστοριά Μάνδρα Ειδυλλία Ξηρομέρι Πωγώνι Τροιζηνία Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης νέα Αχαΐας Κιλκίς Φθιώτιδας Αμφίκλεια Ελάτεια Δάφνη Υμηττός Ηράκλειο Κηφισιά Μεγίστη Παγγαίο Σαρωνικός Φλώρινα Πρωτοσέλιδα
Ειδήσεις Δυτική Ελλάδα Δράμα Κυκλάδες Χαλκιδική Άνδρος Δίρφη Μεσσαπία Θήρα Κόνιτσα Μονεμβασιά Παπάγος Χολαργός Σικυώνα Χάλκη
Copyright © 2019 All rights reserved Ηπείρου νέα Έβρου Λαρίσης Χίου Αποκόρωνος Δοξάτο Ιερά Πόλη Μεσολογγίου κορυδαλλός Μύκη Πόρος Σκιάθος Χανιά developed and powered by WGR