Αναμετάδοση διοργανώσεων

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ΜΠρΠειρ 520/2013 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)
 

ΑΝΑΜΕΤΑΔΟΣΗ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΩΝ ΑΠΟ «ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ». Ο όρος «διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος», για τις οποίες προβλέπεται δικαίωμα χρήσης στιγμιοτύπων από άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς πλην εκείνων που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης, περιλαμβάνει μόνο τους αγώνες των πέντε πρώτων βαθμολογικά ομάδων διότι αυτοί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του πρωταθλήματος, στην ανάδειξη του πρωταθλητή και των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.


Εισάγονται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου: α) η από 31.10.2012 (αρ. εκ. κατ. …/2012) αίτηση και η β) και οι ασκηθείσες στο ακροατήριο πρόσθετες παρεμβάσεις υπέρ της αιτούσας: α) του αστικού συνεταιρισμού περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «Σ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ», β) […], οι οποίες, πρέπει, να συνεκδικαστούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας και προς διευκόλυνση της διεξαγωγής της δίκης (άρθρο 246 του ΚΠολΔ). […]

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αίτηση παραδεκτός και αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη απορριπτομένων των περί του αντιθέτου ισχυρισμών των καθ’ ων. Είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 84 του Ν 2725/1999, άρθρο 13 παρ. 3 του Ν 2121/1993, άρθρα 47 παρ. 2 και 48 του Ν 2121/1993, 65 του Ν 2121/1993, 1, 20 του Ν 146/1914, 731, 732, 947 παρ. 1 και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Στην προκειμένη περίπτωση με πρόσθετες παρεμβάσεις που άσκησαν προφορικά ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου προσθέτως παρενέβησαν υπέρ της αιτούσας: […], και ζήτησαν την ουσιαστική παραδοχή της κρινομένης αιτήσεως, γιατί, όπως ισχυρίσθηκαν, στην περίπτωση που απορριφθεί η επίδικη αίτηση θα επέλθει βλάβη στα οικονομικά τους συμφέροντα. Οι εν λόγω πρόσθετες παρεμβάσεις παραδεκτώς και αρμοδίως έχει εισαχθεί προς συζήτηση στον παρόν Δικαστήριο κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμες στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 80, 81 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθούν περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων της μάρτυρος της αιτούσας Κ.Κ. και του μάρτυρα των καθών Κ.Κ. και του μάρτυρα των προσθέτως παρεμβαινόντων Μ.Α. που εξετάσθηκαν ενόρκως στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και από όλα τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η αιτούσα, ως οιονεί καθολική διάδοχος της εταιρίας με την επωνυμία «N. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ» με την οποία συγχωνεύθηκε διά απορροφήσεως της τελευταίας είναι διαχειρίστρια τηλεοπτικών προγραμμάτων κατ’ άρθρο 3 παρ. 1 του Ν 2644/1998 και προμηθεύει δυνάμει της από 1.7.2011 σχετικής συμβάσεως την εταιρεία με την επωνυμία «M. ΑΕΕ – ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ» τα συνδρομητικά τηλεοπτικά προγράμματα NOVACINEMA και NOVASPORTS των οποίων έχει και τη συντακτική ευθύνη για τη σύνθεση και παραγωγή. Η προς τη M. προμήθεια εκ μέρους της αιτούσας των ως άνω τηλεοπτικών προγραμμάτων γίνεται δυνάμει της από 1.7.2011 σχετικής συμβάσεως προμήθειας οπτικοακουστικού περιεχομένου που έχει συνάψει η ως άνω εταιρία με την αιτούσα, η οποία (σύμβαση) έχει νομίμως εγκριθεί από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δυνάμει του Ν 2644/1998 και αντικατέστησε την προηγούμενη, αντίστοιχου περιεχομένου, από 22.8.2006 σύμβαση που είχε συνάψει η M. με την δικαιοπάροχο της αιτούσας. Τα τηλεοπτικά προγράμματα που διαχειρίζεται η αιτούσα για λογαριασμό της M. μεταδίδονται μέσω του ψηφιακού συνδρομητικού τηλεοπτικού πακέτου («μπουκέτου») γνωστού ως «NOVA». Επιπλέον η αιτούσα πραγματοποιεί επίγεια ψηφιακή κωδικοποιημένη και συνδρομητική τηλεοπτική μετάδοση προγράμματος , με βάση την από 1.10.1994 σύμβαση όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε που είχε συνάψει η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΑΕ» με τη ως άνω δικαιοπάροχο της.

Με βάση το παραπάνω νομοθετικό καθεστώς, η αιτούσα εταιρία εκπέμπει και προγράμματα NOVACINEMA και NOVASPORTS τα οποία μεταδίδει μέσω επίγειων συχνοτήτων και επίγειων αναμεταδοτών και, συνεπώς, παρέχει γραμμικές υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, ήτοι τηλεοπτική μετάδοση -έσω δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών- των προαναφερθέντων τηλεοπτικών προγραμμάτων βάσει χρονολογικά προγραμματισμένων μεταδόσεων.

Πρόσβαση στα τηλεοπτικά προγράμματα που εκπέμπονται από την αιτούσα μπορούν να έχουν μόνο συνδρομητές της που είναι εφοδιασμένοι με τον αποκωδικοποιητή και καταβάλλουν στην αιτούσα μηνιαία συνδρομή. Τα προγράμματα είναι ακριβώς τα ίδια που μεταδίδονται -μαζί με άλλα- και μέσω του ψηφιακού συνδρομητικού τηλεοπτικού πακέτου («μπουκέτο») επεξεργασίας, γνωστού ως NOVA. Η μητρική εταιρία της αιτούσας , ήτοι η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «Ε. ΑΕ», αποτελεί ιδιωτική εταιρία παροχής ευρυζωνικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και δορυφορικών υπηρεσιών στην Ελλάδα και έχει εγγραφεί ως τέτοια στο Μητρώο Παροχών Δικτύων και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με αποτέλεσμα να αποτελεί και αυτή τηλεοπτικό οργανισμό με τη χρήση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών κατά την έννοια των διατάξεων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. Παράλληλα, παρέχει στο καταναλωτικό κοινό ευρύ φάσμα ευρυζωνικών υπηρεσιών, με έμφαση στις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας και στις υπηρεσίες διαδικτύου (ίντερνετ).

Ότι δυνάμει της από 5.8.2011 σύμβασης που τιτλοφορείται «σύμβαση Κεντρικής Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» που συνήφθη μεταξύ της μητρικής εταιρίας της αιτούσας F. ΑΕ και όλων των ποδοσφαιρικών ανώνυμων εταιριών (ΠΑΕ) που συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Α΄ Εθνικής Κατηγορίας και από την ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, η οποία αποτελεί την επίσημη διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος επαγγελματικού ποδοσφαίρου Α΄ εθνικής κατηγορίας ανδρών, οι ποδοσφαιρικές ανώνυμες εταιρίες (ΠΑΕ), μέλη της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, παραχώρησαν προς τη ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ τις προαναφερθείσες ειδικές έγγραφες άδειες του άρθρου 84 παρ. 1 Ν 2725/1999 για το σύνολο των δικαιωμάτων τους που αναφέρονται στην ίδια σύμβαση. Με την ίδια σύμβαση, η ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ μεταβίβασε τα ίδια τηλεοπτικά δικαιώματα (που είχε αποκτήσει από τις ως άνω ΠΑΕ) προς την μητρική εταιρία της αιτούσας F. ΑΕ δηλ. στην τρίτη συμβαλλόμενη στην ως άνω σύμβαση. Η διάρκεια της ανωτέρω σύμβασης ορίστηκε για τέσσερις αγωνιστικές περιόδους ήτοι για τις αγωνιστικές περιόδους 2011- 2012, 2012- 2013, 2013-2014 και 2014-2015 με συμφωνημένη λήξη είκοσι (20) ημερολογιακές ημέρες ύστερα από την ολοκλήρωση της αγωνιστικής περιόδου 2014-2015.

Στη συνέχεια, η μητρική εταιρία της αιτούσας F. ΑΕ, παραχώρησε, κατ’ αποκλειστικότητα τα δικαιώματά της αυτά για την αγωνιστική περίοδο 2012-2013 προς την αιτούσα με το από 17.8.2012 ιδιωτικό συμφωνητικό («σύμβαση παραχώρησης»), την οποία ανήγγειλαν στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Δυνάμει των συμβάσεων αυτών η αιτούσα έχει αποκτήσει νόμιμα τόσο το δικαίωμα αναμετάδοσης ή/και μετάδοσης (σε απεριόριστο αριθμό επαναλήψεων), στην Ελληνική επικράτεια, μέσω των καναλιών της Νονά sports, όλων των εντός έδρας αγώνων των ΠΑΕ (ή τμημάτων αυτών μεγάλων ή μικρών ή συνθέσεων αυτών) όσο και το δικαίωμα απεριόριστης μετάδοσης στιγμιότυπων από τους αγώνες αυτούς. Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η πρώτη των καθών είναι ιδιοκτήτρια του ελεύθερης λήψεως τηλεοπτικού σταθμού εθνικής εμβέλειας «ΣΚΑΙ» στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του οποίου περιλαμβάνονται οι ειδικές, αυτόνομες αθλητικές εκπομπές «ΣΚΑΙ GOAL» και «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ». Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι η πρώτη εκ των ανωτέρω εκπομπών προβάλλεται από την έναρξη του φετινού ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ κάθε Κυριακή, μετά το πέρας του δελτίου ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας προβάλλονται μαγνητοσκοπημένα στιγμιότυπα από κάθε αγώνα της αγωνιστικής ημέρας του πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, όπως και των λοιπών πρωταθλημάτων που διεξάγονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στα οποία περιλαμβάνονται τα γκολ, οι καλύτερες φάσεις καθώς και αμφισβητούμενες φάσεις των ως άνω πρωταθλημάτων. Η παρουσίαση της εγχώριας και διεθνούς αθλητικής επικαιρότητας διαρκεί συνολικά περίπου μία ώρα κατά την οποία η παρουσίαση της εγχώριας αθλητικής ενημέρωσης καταλαμβάνει περίπου τη μισή διάρκεια του δελτίου και ο υπόλοιπος χρόνος κατανέμεται μεταξύ των διοργανώσεων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Ειδικότερα πιθανολογήθηκε ότι την Κυριακή 26.8.2011 ημέρα, διεξαγωγής της πρώτης αγωνιστικής ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΚΑΙ της πρώτης καθής στην αθλητική εκπομπή με τον τίτλο «ΣΚΑΙ GOAL» προέβη σε αναμετάδοση στιγμιότυπων του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, παραγωγής της αιτούσας , συνολικής διάρκειας για όλους τους αγώνες 15 λεπτών και 13 δευτερολέπτων, τους οποίους είχε μεταδώσει, σύμφωνα με τα το Σάββατο, 15.9.2012, από την ίδια εκπομπή αναμεταδόθηκαν τα εξής στιγμιότυπα, συνολικής διάρκειας 3 λεπτών και 31 δευτερολέπτων από τον αγώνα «ΒΕΡΟΙΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ» (1η αγωνιστική): στιγμιότυπα διάρκειας 0΄34΄΄ με καλυμμένο το λογότυπο NOVASPORTS LIVE, από τον αγώνα «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ» (2η αγωνιστική): στιγμιότυπα διάρκειας 0΄19΄΄ με καλυμμένο το λογότυπο NOVASPORTS LIVE, […]

Ότι η μετάδοση στιγμιότυπων κατά τα προεκτιθέμενα συνεχίστηκε και τις λοιπές αγωνιστικές του πρωταθλήματος μέχρι τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης. Περαιτέρω , πιθανολογήθηκε ότι το θεσπισθέν στο ευρωπαϊκό και εσωτερικό δίκαιο πλαίσιο οριοθετείται από τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ΠΔ 109/2010 (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/13/ΕΕ) -το οποίο μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο ιεραρχικώς ανώτερο δίκαιο, ήτοι την παραπάνω Οδηγία- και από το άρθρο 84 παρ. 3 του Ν 2725/1999 που εφαρμόζονται παράλληλα και συγκεκριμένα το άρθρο 15 ή 16 ΠΔ 109/2010 (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/13/ΕΕ) μπορεί να εφαρμοστεί μόνο αν μια διοργάνωση μπορεί να χαρακτηριστεί μείζονος σημασίας για την ελληνική κοινωνία ή μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό, ενώ η διάταξη του άρθρου 84 παρ. 3 του Ν 2725/1999 δεν επιβάλλει τέτοιο κριτήριο για την εφαρμογή της και συνεπώς μπορεί να εφαρμοστεί και επί αθλητικών διοργανώσεων συνήθους ή μικρής σημασίας, περίπτωση που θα έμενε αρρύθμιστη αν οι διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 3 του Ν 2725/1999 είχαν καταργηθεί σιωπηρώς άλλως αντικατασταθεί με το άρθρο 15 ή 16 του ΠΔ 109/2010 όπως αβασίμως ισχυρίζονται οι καθών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την επιβαλλόμενη από το άρθρο 84 παρ. 3 Ν 2725/1999 υποχρέωση, με το οποίο θεσπίζεται λόγος άρσης του αδίκου της προσβολής του δικαιώματος αποκλειστικής μετάδοσης αγώνων χάριν της προστασίας δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού, καθιερώνεται η υποχρέωση του δικαιούχου τηλεοπτικών δικαιωμάτων να παραχωρεί δωρεάν σε οποίον άλλο τηλεοπτικό σταθμό το επιθυμεί μαγνητοσκοπημένα αγωνιστικά στιγμιότυπα τρίλεπτης διάρκειας για όλους τους αγώνες της κάθε αγωνιστικής περιόδου, προκειμένου να μεταδίδονται μόνο για ειδησεογραφικούς σκοπούς στο πλαίσιο του δελτίου ειδήσεων.

Περαιτέρω, το άρθρο 16 ΠΔ 109/2010 (άρθρο 15 Οδηγίας 2010/13/ΕΕ) – ορίζει ότι «οι τηλεοπτικοί οργανισμοί που ασκούν αποκλειστικά δικαιώματα μετάδοσης σε διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος για το κοινό και σε επιμέρους εκδηλώσεις αυτών, οφείλουν να παρέχουν αδιακρίτως σε άλλους τηλεοπτικούς οργανισμούς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή σε άλλος κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δικαίωμα χρήσης σύντομων αποσπασμάτων αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των προγραμμάτων γενικής ειδησεογραφίας, με δίκαιους, εύλογους και ίσους όρους. Οι εν λόγω όροι πρέπει να ανακοινώνονται εγκαίρως πριν από την πραγματοποίηση της εκδήλωσης, ώστε να παρέχεται επαρκής χρόνος για την άσκηση του δικαιώματος». Η παρ. 3 του άρθρου 16 ορίζει ότι οι τηλεοπτικοί οργανισμοί επιλέγουν ελεύθερα σύντομα αποσπάσματα από το σήμα του εκπέμποντος την διοργάνωση ή την εκάστοτε εκδήλωση της κάθε διοργάνωσης, τηλεοπτικού οργανισμού αναφέροντας τουλάχιστον την πηγή τους, εκτός εάν τούτο είναι αδύνατο για πρακτικούς λόγους. Το άρθρο 15 της Οδηγίας δεν ορίζει την ακριβή διάρκεια των ως άνω αποσπασμάτων. Η συγκεκριμενοποίηση της διάταξης ανατίθεται στα κράτη μέλη και έτσι το άρθρο 16 παρ. 4 ΠΔ 109/2010 ορίζει ότι τα σύντομα αποσπάσματα δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα ενενήντα (90) δεύτερα λεπτά της ώρας για κάθε αυτοτελή εκδήλωση ή αυτοτελώς μεταδιδόμενο τμήμα της. Σκοπός των ως άνω σύντομων αποσπασμάτων, όπως αυτός αποτυπώνεται στην αιτιολογική σκέψη 55 της Οδηγίας είναι να διασφαλισθεί η θεμελιώδης ελευθερία της πληροφόρησης. Στην προκειμένη περίπτωση πιθανολογήθηκε ότι από τη γραμματική και τελολογική ερμηνεία του όρου «αυτοτελής εκδήλωση» προκύπτει η χρήση των 90 δευτερολέπτων ανά αγώνα. Περαιτέρω ο όρος «διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος» δεν ορίζεται ούτε στο ΠΔ ούτε στην Οδηγία, θα πρέπει όμως να γίνει δεκτό ότι τέτοιες οργανώσεις είναι όσες προσελκύουν το ενδιαφέρον σημαντικής μερίδας τηλεθεατών και σε εθνικό επίπεδο.

Ακολούθως πιθανολογήθηκε ότι δεδομένου ότι το ποδόσφαιρο είναι δημοφιλές άθλημα στην Ελλάδα και η εξέλιξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ συγκεντρώνει την προσοχή των ποδοσφαιρόφιλων φιλάθλων, οι αγώνες της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ στους οποίους συμμετέχουν οι πέντε πρώτες ομάδες που προηγούνται βαθμολογικά κάθε αγωνιστική μπορούν να θεωρηθούν «διοργανώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος» γιατί παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος και την ανάδειξη του πρωταθλητή αλλά και των ομάδων που θα συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι οι ως άνω αθλητικές εκπομπές έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και αποτελούν εκπομπές γενικής αθλητικής ειδησεογραφίας και όχι ψυχαγωγικές εκπομπές, όπως αβασίμως υποστηρίζει η αιτούσα και με τον τρόπο αυτό εντάσσονται ως προς τα προβαλλόμενα στιγμιότυπα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν οι πέντε πρώτες ομάδες που προηγούνται βαθμολογικά κάθε αγωνιστική στα απαιτούμενα από την ως άνω Οδηγία και το προαναφερόμενο ΠΔ προγράμματα γενικής ειδησεογραφίας, τα οποία πέραν των δελτίων ειδήσεων, συμπεριλαμβάνουν και τις αθλητικές ειδησεογραφικές εκπομπές. Εκ των ανωτέρω πιθανολογήθηκε ότι τα προβαλλόμενα από τις εκπομπές «ΣΚΑΙ GOAL» και «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» στιγμιότυπα από τους αγώνες στους οποίους συμμετέχουν οι πέντε πρώτες ομάδες που προηγούνται βαθμολογικά κάθε αγωνιστική, εμπίπτουν στους ορισμούς του άρθρου 16 του ΠΔ 109/2010 που καθιερώνει εξαίρεση από το απόλυτο και αποκλειστικό δικαίωμα που προβλέπεται από το άρθρο 84 παρ. 3 του Ν 2725/1999 και κατ’ επέκταση από τον κανόνα της προστασίας των απόλυτων και αποκλειστικών συγγενικών δικαιωμάτων του παραγωγού οπτικοακουστικών μέσων και του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού παραγωγής της αιτούσας.

Ακολούθως πιθανολογήθηκε ότι η αναμετάδοση από τις εκπομπές «ΣΚΑΙ GOAL» και «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» στιγμιότυπων από τους αγώνες στους οποίους συμμετέχουν η έκτη έως και η τελευταία στη βαθμολογική κατάταξη ομάδα κάθε αγωνιστικής, πέραν των στιγμιοτύπων των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν οι πέντε πρώτες ομάδες που προηγούνται βαθμολογικά κάθε αγωνιστικής, χωρίς την άδεια της αιτούσας και χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος κινείται εκτός του θεσπισθέντος στο ευρωπαϊκό και εσωτερικό δίκαιο πλαισίου κατά τα εκτιθέμενα ανωτέρω. Εξάλλου πιθανολογήθηκε ότι η πρώτη των καθών η οποία προβάλλει στα πλαίσια του δελτίου ειδήσεων τα «Αγωνιστικά Στιγμιότυπα» περιορισμένης (3λεπτης) συνολικής διάρκειας για όλους τους αγώνες της κάθε αγωνιστικής κανονικής περιόδου εκμεταλλεύεται εμπορικά τα προβαλλόμενα από τις εκπομπές «ΣΚΑΙ GOAL» και «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» στιγμιότυπα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν η έκτη έως και η τελευταία στην βαθμολογική κατάταξη ομάδα κάθε αγωνιστικής που συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, πέραν των πέντε ομάδων που κάθε αγωνιστική προηγούνται στη βαθμολογική κατάταξη, χωρίς την άδεια της αιτούσας αποσκοπώντας στο να προσπορίσει κέρδος από την αναμετάδοση τους σε βάρος της αιτούσας, αφενός διότι δεν καταβάλλει κανένα αντάλλαγμα σε αυτή (αιτούσα) για την αναμετάδοση των παραπάνω στιγμιότυπων και αφετέρου εισπράττει η ίδια μεγάλα ποσά από τις διαφημίσεις και ή και τις χορηγίες προϊόντων που προβάλλονται ταυτόχρονα με τη μετάδοση των ως άνω στιγμιότυπων από την εκπομπή.

Συντρέχει δε επείγουσα περίπτωση για την απαγόρευση μετάδοσης των ως άνω στιγμιότυπων από τους αγώνες του πρωταθλήματος ποδοσφαίρου στους οποίους συμμετέχουν η έκτη έως και η τελευταία στη βαθμολογική κατάταξη ομάδα κάθε αγωνιστικής που συμμετέχουν στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα, πέραν των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν οι πέντε πρώτες βαθμολογικά ομάδες, λόγω της υποβάθμισης της εμπορικής αξίας των προβαλλόμενων στιγμιότυπων αφού η χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος αναμετάδοση τους από την ως άνω εκπομπή της αιτούσας δίνει στο τηλεοπτικό κοινό τη δυνατότητα πρόσβασης στο συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν, αφενός με αποτέλεσμα η αιτούσα να μην μπορεί να τα εκμεταλλευτεί εμπορικά παραχωρώντας σχετικές άδειες σε άλλους τηλεοπτικούς σταθμούς και αφετέρου δημιουργεί κίνδυνο απώλειας των συνδρομητών της που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο τηλεοπτικό προϊόν, καθώς, εφόσον οι τελευταίοι διαπιστώσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν τις σημαντικότερες φάσεις όλων των αγώνων του ελληνικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ, παρακολουθώντας την εκπομπή «ΣΚΑΙ GOAL», είναι πιθανό να προτιμήσουν είτε να διακόψουν τη συνδρομή τους είτε να μη την ανανεώσουν. Εξάλλου η μάρτυρας της αιτούσας κατέθεσε χαρακτηριστικά ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί MEGA και ΑΝΤΙ έχουν απευθυνθεί στην αιτούσα διερευνώντας το ενδεχόμενο να προχωρήσουν και αυτοί στην προβολή ανάλογων στιγμιοτύπων ποδοσφαιρικών αγώνων ενόψει της προβολής των εκπομπών του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ. […]

Τέλος όσον αφορά την προμήθεια του ως άνω οπτικοακουστικού υλικού της, ήτοι το σύνολο των ως άνω αναφερόμενων εκπομπών «ΣΚΑΙ GOAL » και «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ» από την πρώτη στη δεύτερη των καθών, η οποία αποτελεί διαφορετικό νομικό πρόσωπο, διαθέτοντας τις εκπομπές αυτές κατά παραγγελία (υπηρεσία on demand) μέσω της ιστοσελίδας www.skai.gr της οποίας έχει τη διαχείριση, πιθανολογήθηκε ότι από τον Οκτώβριο του έτους 2012 δεν αναρτώνται πλέον προς on demand ζήτηση οι ως άνω εκπομπές της πρώτης των καθ’ων στον ισότοπο www.skai.gr ούτε πιθανολογήθηκε κίνδυνος επανάληψης, καθόσον οι προσβολές των δικαιωμάτων της αιτούσας είχαν σταματήσει ήδη πριν την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης. Συνεπώς, δεν συντρέχει πλέον επείγουσα περίπτωση/ούτε επικείμενος κίνδυνος για τη λήψη του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου και η σχετική αίτηση ως προς το αίτημα αυτό τυγχάνει απορριπτέα. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως προς την δεύτερη των καθ’ ων και να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της δεύτερης των καθών σε βάρος της αιτούσας, λόγω της ήττας της (άρθρα 176, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό.

Περαιτέρω πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της ως προς την πρώτη των καθ’ων. Πρέπει, επομένως, να ρυθμιστεί προσωρινά η κατάσταση και να απαγορευτεί προσωρινώς στην πρώτη των καθ’ ων να εγγράφει, να αναπαράγει, να αναμεταδίδει ή και να προβάλλει και να καθιστά προσιτά στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο στιγμιότυπα των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν οι ομάδες του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος της ΣΟΥΠΕΡΛΙΓΚ που κατατάσσονται από την έκτη και μέχρι την τελευταία θέση στη βαθμολογική κατάταξη εκάστης αγωνιστικής, εκτός των στιγμιότυπων διάρκειας ενενήντα (90) δευτερολέπτων για έκαστο των αγώνων στους οποίους συμμετέχουν οι πέντε πρώτες ομάδες που προηγούνται βαθμολογικά κάθε αγωνιστική , κατά τη διάρκεια των αθλητικών εκπομπών με τίτλο «ΣΚΑΙ GOAL» και «GOAL ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ». Πρέπει, επίσης, να απειληθεί χρηματική ποινή τριών (3.000) χιλιάδων ευρώ για κάθε παράβαση της απόφασης αυτής. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της αιτούσας πρέπει να επιβληθούν κατά ένα μέρος σε βάρος της πρώτης των καθ’ ων, λόγω της μερικής ήττας της (άρθρα 176, 191 παρ. 2 του ΚΠολΔ), όπως ορίζονται ειδικότερα στο διατακτικό. [...]

[Δέχεται εν μέρει την αίτηση.]


(ΠΗΓΗ: WWW.NB.ORG)

    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Ειδήσεις Ελλάδα Θεσσαλονίκη Πιερία Άκτιο Βόνιτσα Βόλβη Ευρώτας Κάρπαθος Λοκροί Νικόλαος Σκουφάς Πύνδα Κολινδρός Τήνος Ελλάδα νέα Θεσσαλονίκης Πιερίας Αίγινα Βόϊο Ερύμανθος Καρδίτσα Λίμνη Πλαστήρα Νίκαια Άγιος Ιωάννης Ρέντης Προσοτρσάνη Τήλος Ειδήσεις Ιόνιο Ευρυτανία Λέσβος Αγία Βαρβάρα Άρτα Δωρίδα Ιστιαία Αιδηψός Κως Νάουσα Πέλλα Σουφλί Ωραιόκαστρο Ειδήσεις Δυτική Ελλάδα Δράμα Κυκλάδες Χαλκιδική Άνδρος Δίρφη Μεσσαπία Θήρα Κόνιτσα Μονεμβασιά Παπάγος Χολαργός Σικυώνα Χάλκη Κεντρικής Μακεδονίας νέα Ζακύνθου Λευκάδας Αγία Παρασκευή Αρχαία Ολυμπία Έδεσσα Ιωάννινα Λαγκαδάς Ναύπακτος Πεντέλη Σοφάδες Ωρωπός Πρωτοσέλιδα
Δυτικής Ελλάδας νέα Δράμας Κυκλάδων Χαλκιδικής Ανδρίτσαινα Κρέσταινα Δίον Όλυμπς Θηβαίων Κομοτήνη Μιράμπελος Παξοί Σίκινος Χαλκηδόνα Πρωτοσέλιδα
Copyright © 2022 All rights reserved Αττικής νέα Βοιωτίας Κοζάνης Φλώρινας Αμφίπολη Δελφοί Θερμαϊκός Κιλκίς Μεταμόρφωση Παιονία Σέριφος Φούρνοι Κορσεών developed and powered by WGR