Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα-χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης-διαγραφή προσωπικών στοιχείων από το σύστημα καταγραφής οφειλετών-άσκηση αντέφεσης-απορρίπτει την αντέφεση- εν μέρει δεκτή η έφεση - Απόφαση : 101/2012 - Εφετείο Αθηνών

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την επικαλούμενη και προσκομιζόμενη από την εκκαλούσα υπ' αριθμ. 672Ε73-8-2010 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο...Π. προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της από 2-12-2009 έφεσης με την κάτω από αυτήν υπ' αριθμ. 11342/2009 έκθεση κατάθεσης δικογράφου και την υπ' αριθμ. 2934/2009 πράξη ορισμού δικασίμου αυτής για τη δικάσιμο της 10-5-2011, επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στο δεύτερο εφεσίβλητο..., ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Επομένως, το Δικαστήριο πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν και αυτός παρών (άρθρα 524 παρ. 3 του....Δ.). Η υπό κρίση από 2-12-2009 (και με αριθμό κατάθεσης 11342/2009) έφεση της εκκαλούσας - ενάγουσας κατά της υπʼ αριθμ. 1886/2008 οριστικής απόφασης του..., που δίκασε επί των από 23-10-2003 (αριθμ. έκθ. κατ. δικ. 4205/2003) και από 5-4-2004 (αριθμ. έκθ. κατ. δικ. 1616/2004) αγωγών της εκκαλούσας, κατά την ειδική διαδικασία των εργατικών διαφορών των άρθρων 664 έως 676 του Κ,Πολ.Δ., έχει ασκηθεί νομότυπα με εμπρόθεσμη κατάθεση του σχετικού δικογράφου στη γραμματεία του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Επομένως πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή (άρθρα 18 περ. 2, 511, 513 παρ. 1, 516 παρ. 1, 517 εδ. α', 520 και 532 του ΚΠολΔ) και να ερευνηθεί κατά την ίδια διαδικασία (άρθρο 524 παρ. 1 του ΚΠολΔ), ως προς το παραδεκτό και βάσιμο των λόγων της (άρθρο 533 του ΚΠολΔ), οι οποίοι αναφέρονται σε εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου και πλημμελή εκτίμηση των αποδείξεων από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, το οποίο με την προσβαλλόμενη απόφασή του απέρριψε την από 5-4-2004 αγωγή και δέχτηκε την από 23-10-2003 αγωγή κατά ένα μέρος της.

Με την ανωτέρω έφεση πρέπει να συνεκδικαστεί και η από 2-5-2011 αντέφεση, την οποία η πρώτη εφεσίβλητη - εναγομένη ...της Ελλάδος ΑΕ.», άσκησε παραδεκτά με τις προτάσεις της (άρθρο 674 παρ. 1 του....Δ.), και αναφέρεται στα κεφάλαια της απόφασης που αναγκαστικά συνέχονται με τα κεφάλια εκείνα που έχουν προσβληθεί με την έφεση της εκκαλούσας, έχει δε έννομο συμφέρον προς άσκηση αυτής. Σε συμμόρφωση προς τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 1981 (που κυρώθηκε με το ν. 2068/1992) και την 95/46/ΕΚ Οδηγία του...και του Συμβουλίου της...της 24.10.1995 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, εξεδόθη ο ν. 2472/1997 "Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα", ο οποίος ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: Στο άρθρο 2 ότι: "Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: α) "Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα", κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων ... β)... γ) "Υποκείμενο των δεδομένων", το φυσικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί δηλαδή μπορεί να προσδιορισθεί αμέσως ή εμμέσως, ιδίως βάσει αριθμού ταυτότητας ή βάσει ενός ή περισσοτέρων συγκεκριμένων στοιχείων που χαρακτηρίζουν την υπόσταση του από άποψη φυσική, βιολογική, ψυχική, οικονομική, πολιτιστική, πολιτική ή κοινωνική, δ) "επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("επεξεργασία"), κάθε εργασία ή σειρά εργασιών που πραγματοποιείται από το Δημόσιο ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς τη βοήθεια αυτοματοποιημένων μεθόδων και εφαρμόζεται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διατήρηση ή αποθήκευση, η τροποποίηση, η εξαγωγή, η χρήση, η διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, η διασύνδεση, η δέσμευση (κλείδωμα), η διαγραφή, η καταστροφή, ε) "Αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα" ("αρχείο"), σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία αποτελούν ή μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και τα οποία τηρούνται είτε από το Δημόσιο ή από νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή ένωση προσώπων ή φυσικό πρόσωπο, στ)..., ζ) "Υπεύθυνος επεξεργασίας", οποιοσδήποτε καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός. Όταν ο σκοπός και ο τρόπος της επεξεργασίας καθορίζονται με διατάξεις νόμου ή κανονιστικές διατάξεις εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια βάσει των οποίων γίνεται η επιλογή του καθορίζονται αντίστοιχα από το εθνικό ή το κοινοτικό δίκαιο, χαρακτήρα για λογαριασμό υπεύθυνου επεξεργασίας, όπως φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή ή υπηρεσία ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, εκτός από το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τα πρόσωπα που είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εφόσον ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία ή για λογαριασμό του υπεύθυνου επεξεργασίας, ι) "Αποδέκτης", το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή ή υπηρεσία, ή οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, στον οποίο ανακοινώνονται ή μεταδίδονται τα δεδομένα, ανεξαρτήτως αν πρόκειται για τρίτο ή όχι, ια) "Συγκατάθεση" του υποκειμένου των δεδομένων, κάθε ελεύθερη, ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει και με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγουμένως ενημερωθεί, δέχεται να αποτελέσουν αντικείμενο "επεξεργασίας" τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει πληροφόρηση τουλάχιστον για το σκοπό της επεξεργασίας, τα δεδομένα ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση του υπευθύνου επεξεργασίας και του τυχόν εκπροσώπου του. Η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί, οποτεδήποτε, χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα, ιβ) "Αρχή", η... χαρακτήρα που θεσπίζεται στο κεφάλαιο Δ' του παρόντος νόμου". Στο άρθρο 3 "1. οι διατάξεις του παρόντος νόμου εφαρμόζονται στην εν όλω ή εν μέρει αυτοματοποιημένη επεξεργασία καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν στο αρχείο.

2. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δε εφαρμόζονται στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία πραγματοποιείται από φυσικό πρόσωπο για την άσκηση δραστηριοτήτων αποκλειστικά προσωπικών ή οικιακών". Στο άρθρο 4 ότι: "1. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να τύχουν νόμιμης επεξεργασίας πρέπει: α) Να συλλέγονται κατά τρόπο θεμιτό και νόμιμο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς καν να υφίστανται θεμιτή και νόμιμη επεξεργασία ενόψει των σκοπών αυτών, β) Να είναι συναφή, πρόσφορα, και όχι περισσότερα από όσα κάθε φορά απαιτείται ενόψει των σκοπών της επεξεργασίας, γ) Να είναι ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, να υποβάλλονται σε ενημέρωση, δ)... Η τήρηση των διατάξεων της παραγράφου αυτής βαρύνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας ...". Στο άρθρο 5 ότι: "1. Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνον όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 2. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς τη συγκατάθεση, όταν: α)... β)... γ)... δ)... ε) Η επεξεργασία είναι απολύτως αναγκαία για την ικανοποίηση του εννόμου συμφέροντος που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο τρίτος ή οι τρίτοι στους οποίους ανακοινώνονται τα δεδομένα και υπό τον όρο ότι τούτο υπερέχει προφανώς των δικαιωμάτων και συμφερόντων των προσώπων στα οποία αναφέρονται τα δεδομένα και δεν θίγονται οι θεμελιώδεις ελευθερίες αυτών Στο άρθρο 7Α§1ε "Ο υπεύθυνος επεξεργασίας απαλλάσσεσαι από την υποχρέωση γνωστοποίησης του άρθρου 6 και από την υποχρέωση λήψης άδειας του άρθρου 7 του παρόντος νόμου όταν η. επεξεργασία γίνεται από δικηγόρους, συμβολαιογράφους, άμισθους υποθηκοφύλακες και δικαστικούς επιμελητές ή οι εταιρείες των προσώπων αυτών και αφορά στην παροχή νομικών υπηρεσιών στους πελάτες τους, εφόσον ο υπεύθυνος επεξεργασίας και τα μέλη των εταιρειών δεσμεύονται από υποχρέωση απορρήτου που προβλέπει νόμος, και τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται ούτε κοινοποιούνται σε τρίτους εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο και συνδέεται άμεσα με την εκπλήρωση εντολής του πελάτη".

Στο άρθρο 11 ότι : "Ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει, κατά το στάδιο της συλλογής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, να ενημερώνει με τρόπο πρόσφορο και σαφή το υποκείμενο για τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: α) την ταυτότητά του και την ταυτότητα του τυχόν εκπροσώπου του, β) τον σκοπό της επεξεργασίας, γ) τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων και δ) την ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης. 2..3 Εάν τα δεδομένα ανακοινώνονται σε τρίτους, το υποκείμενο ενημερώνεται για την ανακοίνωση πριν από αυτούς ...". Στο άρθρο 12 ότι. "1. Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Προς τούτο, ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να του απαντήσει εγγράφως. 2. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να ζητεί και να λαμβάνει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και κατά τρόπο εύληπτο και σαφή, τις ακόλουθες πληροφορίες: α) Όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, καθώς και την προέλευσή τους. β) Τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών, γ) Την εξέλιξη της επεξεργασίας για το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη ενημέρωση ή πληροφόρησή του. δ) Τη λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας. Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκείται από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη συνδρομή ειδικού, ε) κατά περίπτωση, τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τη δέσμευση (κλείδωμα) των δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν είναι σύμφωνη προς τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων και στ) την κοινοποίηση σε τρίτους, στους οποίους έχουν ανακοινωθεί τα δεδομένα, κάθε διόρθωσης, διαγραφής ή δέσμευσης (κλειδώματος) που διενεργείται σύμφωνα με την περίπτωση ε', εφόσον τούτο δεν είναι αδύνατον ή δεν προϋποθέτει δυσανάλογες προσπάθειες.

Στο άρθρο 13 ότι: "1. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν Στο άρθρο 15 ότι: "1.......(Αρχή), με αποστολή την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος νόμου και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων που της ανατίθενται κάθε φορά...". Στο άρθρο 19 ότι: "1. Η αρχή έχει τις εξής ιδίως αρμοδιότητες: α)... β)... γ)... δ)... ε)... στ)... ζ)... η)... θ)... ι) εκδίδει κανονιστικές πράξεις για τη ρύθμιση ειδικών, τεχνικών και λεπτομερειακών θεμάτων, στα οποία αναφέρεται ο παρών νόμος ...". Στο άρθρο 23 ότι. "Φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που κατά παράβαση του παρόντος νόμου προκαλεί περιουσιακή βλάβη, υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση. Αν προκάλεσε ηθική βλάβη, υποχρεούται σε χρηματική ικανοποίηση. Η ευθύνη υπάρχει και όταν ο υπόχρεος όφειλε να γνωρίζει την πιθανότητα να επέλθει βλάβη σε άλλον. 2. Η κατά το άρθρο 932 ΑΚ χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του παρόντος νόμου ορίζεται κατ' ελάχιστο στο ποσό των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε από τον ενάγοντα μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια. Η χρηματική αυτή ικανοποίηση επιδικάζεται ανεξαρτήτως από την αιτούμενη αποζημίωση για περιουσιακή βλάβη ...". Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύονται με βάση: α) το σκοπό του ν. 2472/1997, συνιστάμενο στη διασφάλιση του φιλελεύθερου και δικαιοκρατικού χαρακτήρα της τεχνολογικής ανάπτυξης και στην προστασία του ατόμου από την πληροφορική και ψηφιακή τεχνολογία, η οποία παρέχει θεωρητικώς και πρακτικώς απεριόριστες δυνατότητες συσσώρευσης και συσχετισμού πληροφοριών για όλες τις εκφάνσεις της ιδιωτικής και δημοσίας ζωής του ανθρώπου, και επιτρέπει την παραγωγή, με βάση τις ιδιότητες του ως πολίτη, εργαζομένου, ασφαλισμένου, καταναλωτή κλπ, μιας ανάγλυφης εικόνας της προσωπικότητας του, η οποία τον καθιστά διαφανή και κατά τούτο ελέγξιμο αν όχι και χειραγωγήσιμο και β) υπό το φως των διδαγμάτων της κοινής πείρας, ως κανόνων της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, συναγομένων επαγωγικώς εκ των επί μέρους εκδηλώσεων της ζωής, της επιστήμης και της τέχνης και χρησιμοποιουμένων προς εξειδίκευση της αορίστου νομικής έννοιας "επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα".

Σε περίπτωση δε παραβίασής τους εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 2472/1997 και του ταυτάριθμου άρθρου της κοινοτικής οδηγίας 95/46/ΕΚ από τις οποίες, σε συνδυασμό με τις αναλόγως εφαρμοζόμενες διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299 και 932 ΑΚ, συνάγεται ότι, σε περίπτωση που ο υπεύθυνος επεξεργασίας προκαλεί ηθική βλάβη στο υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων, η ευθύνη του πρώτου για χρηματική ικανοποίηση του τελευταίου είναι νόθος αντικειμενική και προϋποθέτει : α) συμπεριφορά (πράξη ή παράλειψη) που παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 2472/1977 ή (και) των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων της Αρχής, β) ηθική βλάβη, γ) αιτιώδη σύνδεσμο μεταξύ της συμπεριφοράς και της ηθικής βλάβης και δ) υπαιτιότητα, ήτοι γνώση ή υπαίτια άγνοια αφενός των περιστατικών που συνιστούν την παράβαση και αφετέρου της πιθανότητας να επέλθει ηθική βλάβη. Η ύπαρξη υπαιτιότητας τεκμαίρεται, και ως εκ τούτου ο υπεύθυνος επεξεργασίας, προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη του, έχει το βάρος να αποδείξει ότι ανυπαιτίως αγνοούσε τα θεμελιωτικά του πταίσματός του πραγματικά γεγονότα. Για τη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης επιδικάζεται, κατ' ελάχιστο όριο, ποσό 2.000.000 δραχμών, εκτός αν ζητήθηκε μικρότερο ποσό ή η παράβαση οφείλεται σε αμέλεια ...174/2011,...1923/2006).

Στην προκειμένη περίπτωση από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, αρχικά στο ακροατήριο του...μάρτυρα απόδειξης...(βλ. τα υπ1 αριθμ. 500/3-12-2004 πρακτικά συνεδρίασης αυτού) και στη συνέχεια στο ακροατήριο του...ίδιου ως άνω μάρτυρα απόδειξης και του μάρτυρα ανταπόδειξης..., που περιέχονται στα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα ταυτάριθμα με την εκκαλούμενη απόφαση πρακτικά συνεδρίασης αυτού, από την υπ' αριθμ. 10728/2-6-2004 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου..... Μ. του μάρτυρα..., που έγινε ύστερα από προηγούμενη κλήτευση των αντιδίκων του εκκαλούντος - ενάγοντος, που την επικαλείται, πριν από 24 τουλάχιστον ώρες (βλ. τις εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών στο...με αριθμούς 8736/27-5-2004 και 8737/27-5-2004 του...και με αριθμό 11665Γ728-5-2004 του...), από την ένορκη βεβαίωση με αριθμό 29833/1-7-2003 των...και..., η οποία ελήφθη για να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια άλλης δίκης των διαδίκων (αίτησης ασφαλιστικών μέτρων) και η οποία συνεκτιμάται για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (βλ....722/2004, Ελλ. Δ/νη 47, 1012,...1148/2002, Ελλ. Δ/νη 44, 408) και απʼ όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα τα οποία οι διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια, πλήρως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά:

Η εκκαλούσα - ενάγουσα περί το τέλος του έτους 2000 επισκέφθηκε τραπεζικό κατάστημα στο Βόλο, όπου διαμένει οικογενειακώς από το έτος 1997 και υπέβαλε αίτηση στην τράπεζα για τη χορήγηση δανείου για την αγορά ακινήτου. Ο αρμόδιος τραπεζικός υπάλληλος την ενημέρωσε ότι δεν ήταν δυνατή η ικανοποίηση της αίτησής της γιατί στο αρχείο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ...", η οποία αποτελεί φορέα υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ζ' του ν. 2472/1997, είχαν καταχωρισθεί τα δυσμενή γι' αυτήν στοιχεία της έκδοσης ακάλυπτων επιταγών και διαταγής πληρωμής. Η εκκαλούσα - ενάγουσα, μη γνωρίζοντας τις εν λόγω καταχωρήσεις, απευθύνθηκε δια του δικηγόρου της στην..., η οποία την πληροφόρησε εγγράφως στις 6-11-2002 ότι η καταχώρηση αφορούσε δώδεκα (12) επιταγές της πρώτης εφεσίβλητης - εναγομένης...της...Ε, οι οποίες είχαν δήθεν εκδοθεί από την εκκαλούσα και είχαν σφραγισθεί λόγω μη πληρωμής τους, καθώς και ότι είχε εκδοθεί σε βάρος της η υπ αριθμ. 2902/2000 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του...με βάση μία από τις επιταγές αυτές. Η εκκαλούσα - ενάγουσα μετά από σχετική έρευνα διαπίστωσε ότι επρόκειτο για επιταγές του υποκαταστήματος..., Μεγάρων της πρώτης εφεσίβλητης-εναγομένης..., πρώην...της Ελλάδος, η οποία συγχωνεύθηκε με την πρώτη εφεσίβλητη - εναγομένη ...της...", στο οποίο (υποκατάστημα) η εκκαλούσα - ενάγουσα τηρούσε το υπ' αριθμ. .. λογαριασμό όψεως (ο οποίος προ της συγχωνεύσεως ΕΚΤΕ και ΕΤΕ είχε τον αριθμό ..) και στο οποίο κατάστημα υπηρετούσε ως Διευθυντής μέχρι και το Νοέμβριο 1999, ο απολειπόμενος δεύτερος εφεσίβλητος εναγόμενος..., ο οποίος είναι αδελφός του συζύγου της εκκαλούσας. Τον παραπάνω λογαριασμό η εκκαλούσα - ενάγουσα άνοιξε στις 22-7-1991, όταν κατοικούσε στα Μέγαρα, όπου διατηρούσε επιχείρηση πώλησης και διανομής φαγητών της εταιρείας ....., την οποία αντιπροσώπευε. Κατά την περίοδο των ετών 1991 - 1995 που άσκησε την ως άνω επιχειρηματική δραστηριότητα η εκκαλούσα - ενάγουσα ζήτησε και έλαβε από το παραπάνω κατάστημα της εφεσίβλητης..., τουλάχιστον τέσσερα (4) μπλοκ επιταγών συνδεδεμένων με τον παραπάνω λογαριασμό, τα οποία χρησιμοποίησε για τις ανάγκες της επιχείρησής της. Τα μπλοκ επιταγών τα παραλάμβανε από την Τράπεζα η ίδια ή ο σύζυγός της και τις επιταγές εξέδιδε η ίδια η εκκαλούσα και ήσαν πάντοτε μικρών ποσών.

Στις 3-11-1995 η εκκαλούσα διέκοψε την ως άνω επιχειρηματική της δραστηριότητα και στις 8-1-1996 ακυρώθηκαν από την αρμόδια ΔΟΥ τα βιβλία και στοιχεία της επιχείρησής της. Το έτος 1997 μετακόμισε οικογενειακώς στον τόπο καταγωγής της, στη . .., όπου διαμένει με την οικογένειά της μέχρι και σήμερα, εργαζόμενη στην εταιρεία ......., στο Βόλο. Έκτοτε (3-11-1995) η εκκαλούσα - ενάγουσα δεν είχε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν ζήτησε και δεν παρέλαβε μπλοκ επιταγών από το παραπάνω κατάστημα ή οποιοδήποτε άλλο κατάστημα της εφεσίβλητης...ή άλλης τράπεζας. Οι δώδεκα (12) επιταγές της εφεσίβλητης..., που φέρεται ότι είχαν δήθεν εκδοθεί από την εκκαλούσα - ενάγουσα και οι οποίες σφραγίστηκαν λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων και οι οποίες καταχωρήθηκαν στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ μετά την αποστολή των σχετικών στοιχείων από τους αρμόδιους υπαλλήλους του παραπάνω υποκαταστήματος της...,...,...και..., είναι οι εξής: α) η υπ' αριθμ. επιταγή, ποσού 1.467,3 5 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 17-12-1999, η οποία σφραγίστηκε στις 24-12-1999 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 13-1-2000, β) η υπ' αριθμ. .. επιταγή, ποσού 1.467,35 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 4-1-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 11-1-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 20-1-2000, γ) η υπ' αριθμ. .. επιταγή, ποσού 1.467,35 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 20-1-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 20-1-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 11-2-2000, δ) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 1.467,35 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 26-2-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 2-3-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 10-3-2000, ε) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 1.467,35 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 25-2-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 2-3-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 10-3-2000, στ) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 1.467,35 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 14-3-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 16-3-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 23-3-2000, ζ) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 1.467,35 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 31-3-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 6-4-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 19-4-2000, η) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 4.695,52 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 14-12-1999, η οποία σφραγίστηκε στις 16-12-1999 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 27-12-1999, θ) η υπ'αριθμ. ,.. επιταγή, ποσού 4.988,99 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 27-1-2000, η οποία σφραγίστηκε στις 27-1-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 8-2-2000, ι) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 5.282,47 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 22-11-1999, η οποία σφραγίστηκε στις 24-11-1999 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 15-12-1999, ια) η υπ' αριθμ. .. επιταγή, ποσού 1.320,62 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 25-12-1999, η οποία σφραγίστηκε στις 3-1-2000 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 14-1-2000 και ιβ) η υπ' αριθμ. ... επιταγή, ποσού 586,94 ευρώ με ημερομηνία έκδοσης 30-6-2001, η οποία σφραγίστηκε στις 4-7-2001 και καταχωρήθηκε στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ στις 18-7-2001. Εξάλλου, για την παραπάνω υπ' αριθμ. .. επιταγή, ποσού 4.695,52 ευρώ, η οποία φέρεται ότι εκδόθηκε δήθεν από την εκκαλούσα σε διαταγή..., εκδόθηκε σε βάρος της εκκαλούσας - ενάγουσας η υπ' αριθμ. 2902/2000 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του..., η οποία είχε επιδοθεί στην παλαιά διεύθυνση κατοικίας της εκκαλούσας στα Μέγαρα και ουδέποτε έλαβε γνώση αυτής μέχρις ότου πληροφορήθηκε την ύπαρξή της από την εφεσίβλητη Τράπεζα. Από τον παραπάνω..., η εκκαλούσα πληροφορήθηκε ότι την εν λόγω επιταγή είχε λάβει από τον δεύτερο εφεσίβλητο.... Ο τελευταίος, εκμεταλλευόμενος τη θέση του Διευθυντή που κατείχε στο παραπάνω υποκατάστημα της..., στα Μέγαρα, ζητησε από τους υπαλλήλους του καταστήματος που ήταν αρμόδιοι για τη χορήγηση μπλοκ επιταγών και έλαβε, από τον παραπάνω λογαριασμό της εκκαλούσας — ενάγουσας, εν αγνοία αυτής και χωρίς τη συγκατάθεσή της, τρία (3) στελέχη (μπλοκ) επιταγών με αριθμούς .. μέχρι .., ... μέχρι .. και .. μέχρι ..., καθώς και 4ο μπλοκ από το οποίο η υπʼαριθμ. ......επιταγή, στα οποία περιλαμβάνονται οι παραπάνω 12 επιταγές.

Τις επιταγές των μπλοκ αυτών χρησιμοποίησε ο δεύτερος εφεσίβλητος...για την κάλυψη υποχρεώσεών του, πλαστογραφώντας την υπογραφή της εκκαλούσας - ενάγουσας στη θέση του εκδότη. Ο δεύτερος εφεσίβλητος...ήταν Διευθυντής στο παραπάνω υποκατάστημα των Μεγάρων της πρώτης εφεσίβλητης Τράπεζας μέχρι το Νοέμβριο 1999. Λόγω του πάθους του σε τυχερά παίγνια είχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην Τράπεζα, αφού κατ' επανάληψη είχε προβεί σε παράνομες ενέργειες οικονομικής φύσεως σε βάρος πελατών της. Αυτός, εκμεταλλευόμενος τη θέση του ως Διευθυντής του εν λόγω υποκαταστήματος, δημιούργησε σχέσεις εμπιστοσύνης με αρκετούς από τους πελάτες του υποκαταστήματος και κατά τη διαπραγμάτευση δανείων που αυτοί ενδιαφέρονταν να λάβουν από την παραπάνω τράπεζα, κατόρθωσε να αποσπά την εξυπηρέτησής τους. Στη συνέχεια, όταν τα δάνεια εγκρίνονταν από την αρμόδια κεντρική υπηρεσία της τράπεζας, ο δεύτερος εφεσίβλητος προσκόμιζε στα ταμεία του υποκαταστήματος Μεγάρων τα εντάλματα αυτά και εισέπραττε τα χρήματα των δανείων. Το εκάστοτε εκταμιευόμενο ποσό, όμως, ο δεύτερος εφεσίβλητος δεν το απέδιδε αμέσως μετά την είσπραξή του στον δικαιούχο, αλλά το απέδιδε αργότερα σε χρονική στιγμή της επιλογής του, αφού προηγουμένως το εκμεταλλευόταν. Για τις παράνομες αυτές ενέργειες του δεύτερου εφεσιβλήτου είχαν ασχοληθεί και οι τοπικές εφημερίδες των Μεγάρων (βλ. την εφημερίδα ..." της 9-2-2000 και την από 7-2-2000 απαντητική επιστολή της...).

Εξαιτίας των παραπάνω παράνομων ενεργειών του δεύτερου εφεσιβλήτου έγινε έλεγχος στο υποκατάστημα Μεγάρων της...και αρχικά ο...τέθηκε σε διαθεσιμότητα περί τα τέλη Νοεμβρίου 1999 και αργότερα απολύθηκε από την Τράπεζα λόγω της παράνομης αυτής συμπεριφοράς του. Ακολούθως, η πρώτη εφεσίβλητη..., στις 7-2-2001 υπέβαλε ενώπιον του...από 1-2-2001 έγκλησή της εναντίον του...και ασκήθηκε εναντίον του ποινική δίωξη για υπεξαίρεση αντικειμένου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας που το είχαν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως εντολοδόχου και διαχειριστή ξένης περιουσίας κατʼεξακολούθηση, για πλαστογραφία μετά χρήσεως και για απάτη και παραγγέλθηκε η διενέργεια κύριας ανάκρισης (βλ. το υπ' αριθμ. 2968/2003 βούλευμα του...με το οποίο διατάσσεται περαιτέρω κύρια ανάκριση). Η εκκαλούσα - ενάγουσα αναλαμβανόμενη ότι είχε πέσει και αυτή θύμα των παραπάνω παράνομων ενεργειών του..., ζήτησε από την εφεσίβλητη Τράπεζα να ενεργήσει πάραυτα για τη διαγραφή από το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ...των παραπάνω καταχωρηθέντων δυσμενών στοιχείων σε βάρος της, αφού ήταν εμφανές ότι η υπογραφή τόσο στις αποδείξεις παραλαβής των μπλοκ όσο και στις παραπάνω 12 επιταγές στη θέση του εκδότη, που είχαν σφραγισθεί λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων, δεν ήταν δική της. Η πρώτη εφεσίβλητη...δεν προέβη σε καμία ενέργεια και κατόπιν αυτού η εκκαλούσα - ενάγουσα άσκησε ενώπιον του...από 13-2-2003 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στρεφόμενη κατά της...της Ελλάδος, του Διοικητή αυτής, της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ...και του..., με την οποία ζητούσε, μεταξύ άλλων, να υποχρεωθεί η εφεσίβλητη Τράπεζα να ενημερώσει την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ότι αυτή δεν είναι εκδότρια των παραπάνω 12 επιταγών και να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για τη διαγραφή των επιταγών και της διαταγής πληρωμής από το αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ..., ούτε και η δικαστική αυτή ενέργεια της εκκαλούσας - ενάγουσας είχε κάποιο αποτέλεσμα, αφού η αίτησή της απορρίφθηκε, η δε εφεσίβλητη Τράπεζα και η εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ αρνήθηκαν να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Στη συνέχεια, η εκκαλούσα - ενάγουσα προέβαλε στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ. τις από 16-7-2003 αντιρρήσεις για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων που την αφορούσαν με αίτημα τη διαγραφή τους, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2472/1997, τις οποίες η ως άνω εταιρεία απέρριψε με το υπ' αριθμ. 22927/8-8-2003 έγγραφό της, με την αιτιολογία ότι, σύμφωνα με τον...αυτής, πρέπει να υπάρχει πρόταση από την Τράπεζα, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου ή να προσκομίζονται αποδεικτικά στοιχεία, όπως δικαστική απόφαση που να δέχεται την πλαστότητα, μήνυση κλπ., κάτι που στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν είχε γίνει. Μετά την ως άνω απορριπτική απάντηση της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ..., η εκκαλούσα - ενάγουσα προσέφυγε ενώπιον της... Χαρακτήρα με την υπ' αριθμ πρωτ. 2377/1-10-2003 προσφυγή της, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2472/1997, η οποία με το υπ' αριθμ. πρωτ. 1195/24-5-2004 έγγραφό της έκρινε ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι οι ισχυρισμοί της εκκαλούσας - προσφεύγουσας είναι βάσιμοι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έθεσε υπόψη της Αρχής και συγκεκριμένα: α) το απόσπασμα κατάθεσης του διευθυντή του υποκαταστήματος (δηλ. του...) όπου ομολογεί ότι από το λογαριασμό της εκκαλούσας εξέδωσε και υπέγραψε τρία (3) καρνέ επιταγών και β) το παραπάνω αναφερόμενο υπ' αριθμ. 2968/2003 βούλευμα του...και καλούσε την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ...να επανεξετάσει την αίτηση διαγραφής της εκκαλούσας - προσφεύγουσας, αφού προηγουμένως ζητήσει από την..., που αποτελούσε την πηγή της για τις συγκεκριμένες καταχωρήσεις, κάθε σχετικό στοιχείο που έχει στη διάθεσή της για τη συγκεκριμένη υπόθεση προκειμένου να εξασφαλίσει τον έλεγχο της ακρίβειας της καταχώρισης, όπως έχει υποχρέωση από το νόμο. Μετά το άνω έγγραφο της Αρχής η εφεσίβλητη Τράπεζα, ενόψει του κινδύνου να της επιβληθεί πρόστιμο για παράβαση του Ν. 2472/1997, υπέβαλε σχετικό αίτημα διαγραφής στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ...και η τελευταία προέβη στις 8-6-2004 σε διαγραφή από το αρχείο της των πληροφοριών που αφορούσαν τις παραπάνω 12 επιταγές, των οποίων η εκκαλούσα - ενάγουσα φερόταν ως εκδότρια και στη συνέχεια την 1-7-2004 σε διαγραφή από το αρχείο της και από το όνομα της εκκαλούσας της υπ' αριθμ. 2902/2000 διαταγής πληρωμής του....

Αποδείχθηκε ότι καθ' όλη τη διάρκεια των τεσσάρων περίπου ετών (από τις παραπάνω καταχωρήσεις των επιταγών στο αρχείο της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ μέχρι και τη διαγραφή τους) η εφεσίβλητη -εναγομένη Τράπεζα γνώριζε για την παραπάνω παράνομη συμπεριφορά του δεύτερου εφεσίβλητου - εναγομένου.... Οι επιθεωρητές της...της...καν..., ον οποίοι διενήργησαν τακτική επιθεώρηση στο υποκατάστημα Μεγάρων της τράπεζας κατά τα έτη 1999 και 2000, με τα από 2-11-1999, 4-2-2000, 25-5-2000 και 5-6-2000 εμπιστευτικά σημειώματα, που υπέβαλαν στη...της Τράπεζας, αναφέρονταν αναλυτικά στην παραπάνω παράνομη συμπεριφορά του Διευθυντή του υποκαταστήματος...και ειδικότερα, σχετικά με τις επιταγές έκδοσης δήθεν τη εκκαλούσας - ενάγουσας, ανέφεραν κατά λέξη στο από 4-2-2000 εμπιστευτικό σημείωμά τους τα εξής: ... ο τελευταίος (δηλ. ο...) έχει χρησιμοποιήσει και στέλεχος 10 επιταγών από τον υπ' αριθμό …. λογαριασμό όψεως της κας..., συγγενικού του προσώπου. Όπως εγγράφως μας δήλωσε ο πρώην Διευθυντής (συν. αρ. 10), από το συγκεκριμένο καρνέ έχει εκδώσει 4 μεταχρονολογημένες επιταγές συνολικού ποσού δρχ. 2 εκατ., για τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας του.... Από τον έλεγχο σημειώνουμε ότι η χορήγηση του υπόψη στελέχους επιταγών έγινε από τον κ. Φ. (συν. αρ. 27) και η παραλαβή του δε φαίνεται να έχει γίνει από τη δικαιούχο του λογαριασμού, αφού η σχετική υπογραφή που έχει τεθεί είναι ανόμοια με τη δική της (συν. αρ. 28). Σε επιβεβαίωση του γεγονότος αυτού αναφέρουμε ότι η κα Φ. δε δέχθηκε να υπογράψει το καλώς έχειν του υπολοίπου του λογαριασμού της, όταν αυτό, κατόπιν υποδείξεώς μας, της ζητήθηκε από το σημερινό Διευθυντή του καταστήματος κ. Σ.”. Επίσης ο επιθεωρητής...στο από 5-6-2000 εμπιστευτικό του σημείωμα προς τη...της Τράπεζας αναφέρει κατά λέξη ότι "Σε δύο περιπτώσεις πελατών (Μ.. Μ., Π.. Φ.) ο εν λόγω πρώην Διευθυντής (δηλ. ο...) χρησιμοποίησε τα στελέχη των επιταγών τους και εξέδωσε ο ίδιος αντικανονικά επιταγές για την κάλυψη υποχρεώσεών του. Παρά ταύτα, αν και γνώριζε, μετά τον ως άνω διενεργηθέντα στο υποκατάστημα των Μεγάρων τακτικό έλεγχο από τους παραπάνω επιθεωρητές, για την παράνομη συμπεριφορά του πρώην Διευθυντή του υποκαταστήματος...και όχι ο τελευταίος, όπως είχε ομολογήσει στους επιθεωρητές, ήταν ο εκδότης των παραπάνω 12 επιταγών, η εφεσίβλητη Τράπεζα, δια των αρμοδίων υπαλλήλων του ως άνω υποκαταστήματός της, επεξεργάστηκε, συνέλεξε και διαβίβασε στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ πληροφορίες ότι δήθεν εκδότρια των παραπάνω 12 επιταγών ήταν η εκκαλούσα - ενάγουσα, κατά παράβαση του άρθρου 4 παρ. 1 γ' του Ν. 2472/1997. Επίσης, καθ' όλο το χρονικό αυτό διάστημα, παρά τις συνεχείς οχλήσεις (δικαστικές και εξώδικες) της εκκαλούσας, παρέλειψε να ζητήσει, όπως όφειλε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997, από την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τη διαγραφή από το αρχείο της των παραπάνω δυσμενών για την εκκαλούσα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο δε μετά την έκδοση από την Αρχή του προαναφερθέντος εγγράφου (1195/24-5-2004) με το οποίο υποδείκνυε στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ να ζητήσει από την εφεσίβλητη Τράπεζα κάθε σχετικό στοιχείο που είχε στη διάθεσή της για τη συγκεκριμένη υπόθεση και να επανεξετάσει την αίτηση διαγραφής που η εκκαλούσα -προσφεύγουσα είχε υποβάλει στην ως άνω εταιρεία, η εφεσίβλητη Τράπεζα επιταγών.

Επομένως, η παραπάνω συμπεριφορά των οργάνων της εφεσίβλητης Τράπεζας ήταν παράνομη, ως αντιβαίνουσα στις προαναφερόμενες διατάξεις των άρθρων 4 και 12 του Ν. 2472/1997, αλλά και του άρθρου 71..., μαζί δε με την πρώτη εφεσίβλητη - εναγομένη...της Ελλάδος ευθύνονται εις ολόκληρον και τα υπαίτια πρόσωπα του νομικού αυτού προσώπου, δηλαδή ο δεύτερος εφεσίβλητος - εναγόμενος...λόγω της προαναφερόμενης παράνομης συμπεριφοράς του και ο τρίτος εφεσίβλητος - εναγόμενος.... Ειδικότερα σχετικά με τον τελευταίο αποδείχθηκαν τα εξής: Ο Ε. - Γ. (Τ.) Α. ανέλαβε ως Πρόεδρος και...της πρώτης εφεσίβλητης Τράπεζας στις 19-3-2004. Στις 7-4- 2004 επιδόθηκε σ' α.υτόν η ένδικη από 5-4-2004 αγωγή της εκκαλούσας ενάγουσας, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ. 131/7-4-2004 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο πρωτοδικείο..., με την οποία τον καλούσε, μεταξύ άλλων, να ενημερώσει την εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ ότι οι άνω 12 επιταγές δεν έχουν εκδοθεί από αυτήν (εκκαλούσα - ενάγουσα) και γενικά να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, στις οποίες αυτός δύναται καν υποχρεούται να προβεί, για να διαγραφούν από τα ηλεκτρονικά αρχεία της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ και την κατάσταση μη δικαιουμένων βιβλιαρίου επιταγών και δανείων, οι πληροφορίες ότι δήθεν έχει εκδώσει τις επιταγές αυτές και έχει εκδοθεί σε βάρος της για μία εξ αυτών, την υπ' αριθμ. ... επιταγή ποσού 4.988,99 ευρώ, η αναφερόμενη υπ' αριθμ. 2902/2000 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του.... Όμως, ο τρίτος εφεσίβλητος - εναγόμενος, αν και έλαβε γνώση της υπόθεσης από 7- 4-2004, με την επίδοση της άνω αγωγής της εκκαλούσας, δεν προέβη σε καμία ενέργεια και ειδικότερα παρέλειψε να προβεί στις ενέργειες που όφειλε από το Ν. 2472/1997, ήτοι να διαβιβάσει στην εταιρεία ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ τα παραπάνω στοιχεία που είχαν προκύψει από τον έλεγχο, από τα οποία αποδεικνύονταν ότι η εκκαλούσα - ενάγουσα δεν ήταν η εκδότρια των παραπάνω 12 επιταγών και να ζητήσει τη διαγραφή αυτών καθώς και της πιο πάνω διαταγής πληρωμής από τα αρχεία της, συντελώντας (και επιτείνοντας) με την εν λόγω παράλειψή του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, στη συνέχιση και στην έκταση της παράνομης και ζημιογόνου κατάστασης προσβολής των προσωπικών δεδομένων της ενάγουσας.

Επομένως,ευθύνεται και αυτός εις ολόκληρον με τους πρώτη και δεύτερο των εφεσιβλήτων - εναγομένων για την κατά το άρθρο 932...χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης για παράβαση του Ν. 2472/1997 και συνεπώς η από 5-4-2004 αγωγή της εκκαλούσας - ενάγουσας κατά του τρίτου εφεσιβλήτου - εναγομένου...έπρεπε να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη. Κατ' ακολουθίαν των παραπάνω το πρωτοβάθμιο δικαστήριο το οποίο με την εκκαλουμένη απόφαση απέρριψε την άνω από 5-4-2004 αγωγή ως ουσιαστικά αβάσιμη, εσφαλμένα εκτίμησε τις αποδείξεις, όπως βάσιμα ισχυρίζεται η εκκαλούσα με τον σχετικό περί τούτου τρίτο λόγο της έφεσης που πρέπει να γίνει δεκτός. Από τις προεκτεθείσες υπαίτιες και παράνομες πράξεις και παραλείψεις των εφεσίβλητων - εναγομένων η εκκαλούσα - ενάγουσα υπέστη σημαντική ηθική βλάβη, διότι εμφανιζόμενη από αυτούς αναληθώς ως εκδότρια 12 επιταγών που δεν είχαν πληρωθεί λόγω έλλειψης διαθεσίμων κεφαλαίων καθώς και ότι είχε εκδοθεί σε βάρος της η υπ' αριθμ. 2902/2000 διαταγή πληρωμής του..., μειώθηκε η τιμή και η υπόληψή της, τόσο ενώπιον των ως άνω μελών της οικογένειάς της και των τρίτων προσώπων που έλαβαν γνώση των ως άνω εγγράφων (δικηγόρου κλπ) όσο και με τη διάδοση του αναληθούς ιστορικού ότι ήταν εκδότης απλήρωτων επιταγών και την καταχώρηση του ονόματος της στο αρχείο των αναξιόχρεων οφειλετών της εταιρείας ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ, ενέργεια με την οποία, επί πλέον τέθηκε σε κίνδυνο η οικονομική της πίστη, με αποτέλεσμα να της αρνούνται οι υπάλληλοι της προαναφερθείσης τράπεζας την χορήγηση του αιτηθέντος από αυτήν στεγαστικού δανείου, θεωρώντας την ως αφερέγγυο πρόσωπο. 

(ΠΗΓΗ: WWW.LAWNET.GR) 

    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Δυτικής Μακεδονίας νέα Δωδεκανήσου Λακωνίας Χανίων Αντίπαρος Δίστομο Αράχοβα Αντίκυρα Ίασμος Κορδελιό Εύοσμος Μοσχάτο Ταύρος Παρανέστι Σιντική Πρωτοσέλιδα Πανελλαδικής Κυκλοφορίας Κέρκυρας Σερρών Μαρούσι Γλυφάδα Ήλιδα Κεντρικά Τζουμέρκα Μαρωνεία Σάπες Ορεστιάδα Ρόδος Φαρκαδόνα Ελλάδα νέα Θεσσαλονίκης Πιερίας Αίγινα Βόϊο Ερύμανθος Καρδίτσα Λίμνη Πλαστήρα Νίκαια Άγιος Ιωάννης Ρέντης Προσοτρσάνη Τήλος Αρκαδία Καρδίτσα Ροδόπη Αλμωπία Γαλάτσι Ζίτσα Κατερίνη Μαντούδι Λίμνη Αγία Άννα Ξυλόκαστρο Ευρωστίνη Ραφήνα Πικέρμι Τύρναβος Ειδήσεις Ήπειρος Έβρος Λάρισα Χίος Αργιθέα Δράμα Ίος Κορωπί Μύκονος Πάτμος Σκόπελος Χερσόνησος
Αιτωλοακαρνανίας Ιωαννίνων Πρεβέζης Αλέξάνδρεια Βόλος Ζαγορά Μούρεσι Καρπενήσι Λουτράκι Αγ. Θεόδωροι Νίσυρος Πυλαία Χορτιάτης Τόπειρος Πρωτοσέλιδα
Copyright © 2022 All rights reserved Αρκαδίας Καρδίτσας Ροδόπης Αλμυρός Βύρωνας Ζηρός Καστοριά Μάνδρα Ειδυλλία Ξηρομέρι Πωγώνι Τροιζηνία developed and powered by WGR