Κατάσχεση σε οικογένεια με παιδιά

ΠΗΓΗ: WWW.JUDEX.GR 

ΜΠΠατρ 275/2013: Ακύρωση της διαδικασίας κατάσχεσης  και της διενέργειας πλειστηριασμού για πρώτη κατοικία

 

Με την κρινόμενη ανακοπή η ανακόπτουσα ζητεί για τους αναφερόμενους σε αυτήν λόγους την ακύρωση της με αριθμό ............... έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου, μετά της με αριθμ. ................ περίληψης της, συνταχθείσας από τον αναφερόμενο στο δικόγραφοδικαστικό επιμελητή, που έλαβε χώρα σε εκτέλεση της από της από .............. επιταγής προς εκτέλεση. 

Ζητεί περαιτέρω να καταδικασθεί η καθ' ης στα δικαστικά της έξοδα.  Με το περιεχόμενο  αυτό η ανακοπή παραδεκτά και αρμοδίως, κατά τόπο και καθ' ύλη (933 παρ. 1 και 2 ΚΠολΔ), φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού, κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, σε συνδυασμό με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των διατάξεων των άρθρων 933επ. ΚΠολΔ, έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα, σύμφωνα με τα άρθρα 934 παρ. 1 εδ. β ΚΠολΔ (βλ. τημε αριθμ. .......... έκθεση επίδοσης του δικαστικού  επιμελητή  στο  Πρωτοδικείο Πατρών,......................) και πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να ερευνηθεί  περαιτέρω  ως προς το παραδεκτό, νόμιμο και ουσιαστικά βάσιμο των λόγων της.

Ο ν. 3869/2010 (ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων  και  άλλες διατάξεις), προέβλεψε τη δυνατότητα των φυσικών προσώπων  που  δεν  έχουν  πτωχευτική ικανότητα και έχουν περιέλθει χωρίς δόλο σε  μόνιμη αδυναμία  πληρωμής  ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών τους, για τη ρύθμιση τούτων και την  απαλλαγή,  ακολουθώντας τη διαδικασία που σχετικώς ορίζεται. Δυνάμει μάλιστα του άρθρου 9 παρ. 2 του ίδιου νόμου, προς το σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας, μπορεί αυτή να  εξαιρεθεί από τη διαδικασία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη που υπέβαλε αίτηση ρύθμισης των χρεών του. Η προστασία, εξάλλου, του ακινήτου, σύμφωνα με τα προηγούμενα, ισχύει και εφόσον οοφειλέτης έχει την επικαρπία ή ψιλή κυριότητα ή ιδανικό  μερίδιο επί αυτών (όπως το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 προστέθηκε με την  παράγραφο  5 άρθρου 85 Ν. 3996/2011.ΦΕΚ Α70/5.8.2011). 

Σύμφωνα δε με το άρθρο 19, όπως ισχύει μετά την τροποποίηση του, με το άρθρο 5 της  από 18.12.2012 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ Α 246/18.12.2012)  «Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου  (ήτοι από την 3.8.2010) και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 απαγορεύεται ο πλειστηριασμός του ακινήτου της παραγράφου 2 του άρθρου 9». Δυνάμει δε της παρ. 2 του ως άνω  άρθρου  46 του Ν. 3986/2011 στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν 3869/2010, προστέθηκε το ακόλουθο εδάφιο: «Η διάταξη εφαρμόζεται για κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξαρτήτως αν στερείται πτωχευτικής ικανότητας». 

Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων συνάγεται ότι πλέον, και ως την 31.12.2013  απαγορεύεται  ο πλειστηριασμός ακινήτου που χρησιμεύει ως πρώτη κατοικία, κατά τα οριζόμενα από το άρθρο 9, παρ. 2 του Ν 3869/2010,  ακόμη και όταν τούτος (πλειστηριασμός)  επισπεύδεται σε βάρος φυσικού προσώπου που δεν στερείται  πτωχευτικής ικανότητας, ήτοι δεν εμπίπτει στις ρυθμίσεις του  προαναφερόμενου  Ν 3869/2010. Το προαναφερθέν, εξάλλου, άρθρο 46 παρ. 2 του Ν. 3886/2011, που τροποποίησε το άρθρο 19 παρ. 1 του Ν. 3869/2010, όπως ίσχυε  με την προηγούμενη τροποποίηση του με το άρθρο 36 του Ν. 3910/8.2.2011,  σκοπό έχει να διαφυλάξει  τη διατήρηση της κύριας κατοικίας, για τουςσκοπούς του άρθρου 9 του ως άνω νόμου, στο ενδιάμεσο διάστημα, μέχρι την πραγματική και απρόσκοπτη ενεργοποίηση της δυνατότητας υπαγωγής των οφειλετών στην διαδικασία του Ν. 3869/2010 (εξώδικος συμβιβασμός,  αίτηση στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, δικαστικός συμβιβασμόςή δικαστική  απόφαση), ενόψει και του συνεχώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος που εκδηλώνεται μετά την εναρκτήρια,  φάση, της εφαρμογής του, από τις 3.1.2011. Κατά  ακολουθία των ανωτέρω, κατά την  κρίση του Δικαστηρίου τούτου, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή της διάταξης  του  άρθρου 19 του Ν. 3869/2010, όπως ισχύει, περί αναστολής πλειστηριασμών,  η προηγούμενη υποβολή αίτησης του οφειλέτη προς εξώδικο συμβιβασμό  ή μετά την  αποτυχία  αυτού η υποβολή αίτησης του άρθρου 4 του Ν. 3869/2010 στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο.

Στην προκείμενη περίπτωση η ανακόπτουσα, με τον πρώτο λόγο ανακοπής της, ζητεί να ακυρωθεί η αναφερόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης μετά της αναφερόμενης  περίληψης της, δυνάμει της οποίας συνεχίζεται η αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της,  προκειμένου για το περιγραφόμενο στο δικόγραφο ακίνητο, καθόσον  πρόκειται για την κύρια κατοικία της, η αξία της οποίας βρίσκεται κάτω από το αφορολόγητο όριο, όπως ισχύει, προκειμένου για έγγαμο με δύο ανήλικα τέκνα.  Σε κάθε δε περίπτωση ιστορείται  ότι η ανακόπτουσα έχει καταθέσει προς την πιστώτρια τράπεζα αίτηση εξωδικαστικού  συμβιβασμού. Με το περιεχόμενο αυτό ο ανωτέρω λόγος ανακοπής είναι ορισμένος  και νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις που αναφέρονται ανωτέρω και σε  αυτή του άρθρου  281 ΑΚ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την  ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την κατάθεση του μάρτυρα της ανακόπτουσας, που εξετάσθηκε νόμιμα στο  ακροατήριο του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά  της δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν  και  επικαλούνται οι διάδικοι αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά  περιστατικά:

 Η καθ' ης η ανακοπή, πιστώτριατράπεζα, σε εκτέλεση της με αριθ. ............... Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς πρωτοδικείου Πατρών, επέσπευσε  αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος της  ανακόπτουσας, για την ικανοποίηση της επιδικασθείσης χρηματικής απαίτησης  από σύμβαση δανείου, ποσού διακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων πεντακοσίων  σαράντα  εννέα ευρώ και τριάντα εννέα λεπτών (268.549,39€), πλέον τόκων και εξόδων,  όπως  αναλυτικά  αναφέρεται στην από .........επιταγή προς εκτέλεση  του ανωτέρω εκτελεστού  τίτλου.  Δυνάμει του άνω τίτλου, η καθ' ης ηπαρούσα,  προέβη σε αναγκαστική κατάσχεση  της κάτωθι ακίνητης περιουσίας της ανακόπτουσας βάσει της με αριθ. ........... κατασχετήριας  έκθεσης ακίνητης Περιουσίας μετά της με αριθμ...........του δικαστικού  επιμελητή, στο Πρωτοδικείο Πατρών, ................

Συγκεκριμένα προέβη στην κατάσχεση του υπό στοιχεία (Ι -Α)2 διαμερίσματος – μεζονέτας  του ΚΤΙΡΙΟΥ Β , το οποίο κτίριο αποτελεί αυτοτελή, διηρημένη  και διακεκριμένη ιδιοκτησία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3741/1929, Ν.Δ. 1024/1971, ως τροποποιήθηκε από τον Ν.2052/1992 και των άρθρων 1002 και 1117 Α.Κ. Το ΚΤΙΡΙΟ ΒΗΤΑ είναι κτισμένο σε ένα  ενιαίο οικόπεδο εμβαδού 1.928,32 τ.μ. έχει δε ποσοστό συμμετοχής στο οικόπεδο  αυτό 208/1000αδιαίρετα. Το οικόπεδο αυτό βρίσκεται κάτω  από την .................Πατρών του Δήμου Πατρέων, εντός σχεδίου  πόλεως, στο .........., εντός  του  αραιοδομημένου  τμήματος του σχεδίου πόλεως «..................» είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο, αφού έχειε κπληρώσει τις υποχρεώσεις  εισφοράς γης του  άρθρου 8 Ν. 1337/1983 σύμφωνα με την 2/95κυρωθείσα Πράξη Εφαρμογής  του άρθρου  12  του ίδιου νόμου. Το ΚΤΙΡΙΟ ΒΗΤΑ καλύπτει επιφάνεια του ανωτέρω  οικοπέδου 147,19 τ.μ. Το δε ως άνω διαμέρισμα της ανακόπτουσας αποτελείται Α)  από τμήμα του υπογείου ορόφου που αποτελείται  από χώρο  λεβητοστασίου, αποθηκευτικούς χώρους, την κλίμακα προς το ισόγειο και μία θέση στάθμευσης  αυτοκινήτου, έχει επιφάνεια 67,66  τμ,   από τα οποία  16,63 τ.μ.  είναι  η  θέση στάθμευσης αυτοκινήτου και όγκο μ.κ. 189,45 Β) από τμήμα του ισογείου που αποτελείται από έναν  ενιαίο χώρο που περιλαμβάνει σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και την εσωτερική  κλίμακα  προς  πρώτοόροφο και WC, είναι  δε επιφανείας 65,325 τ.μ. και όγκου 209,04  και  διαθέτει εξώ στη νοτιοδυτικά στον ακάλυπτο χώρο οικοπέδου  προς την  οδό σχεδίου  πόλεως Γ)  από τμήμα του πρώτου ορόφου που αποτελείται από τρία υπνοδωμάτια,  λουτρό, διάδρομο επικοινωνίας και την απόληξη της εσωτερικής κλίμακας, έχει επιφάνεια  54,78 τ.μ. και όγκο μ.κ. 208,16 και διαθέτει ημιυπαίθριο χώρο με συνεχόμενο εξώστη βορειοανατολικά στον ακάλυπτο χώρο τουοικοπέδου και ημιυπαίθριο χώρο με εξώστη  νοτιοδυτικά στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την ανώνυμη οδό σχεδίου  πόλεως. 

Το ως άνω ακίνητο, που είναι η κύρια κατοικία της ανακόπτουσας, αποτελεί λειτουργικά  μία ενιαία κατοικία (μεζονέτα) φέρει δε Κ.Α.Ε.Κ. ..............., έχει συνολική  επιφάνεια 187,765 τ.μ.. Στο δε διαμέρισμα αυτό και στον κάθε φορά κύριο ή ένοικο  αυτού, ανήκει η αποκλειστική χρήση τμήματος του ακαλύπτου χώρου, εμβαδού 110,30 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά στο διηνεκές από τον κάθε φορά κύριο  ή  ένοικο του διαμερίσματος αυτού. Περιήλθε δε στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα της ανακόπτουσας κατά ποσοστό 100 % δυνάμει του με αριθμ. ............. συμβολαίου  αγοραπωλησίας, της συμβολαιογράφου Πατρών, .........., νομίμως καταχωρημένου στα τηρούμενα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου: Πατρών, με αριθμόκαταχώρησης ....

Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι με την ως άνω προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, η αξία  του προπεριγραφέντος  και κατασχεθέντος ακινήτου, εκτιμήθηκε στο ποσό των 233.000,00 ευρώ, ενώ η τιμή πρώτης προσφοράς ορίσθηκε στο ποσό των210.000,00 ευρώ. Όμως, σύμφωνα και με τα προρρηθέντα το ανωτέρω ακίνητο, αποτελεί την πρώτη και  κύρια  κατοικία  της ανακόπτουσας, στην οποία κατοικεί με την οικογένεια της, δηλαδή το σύζυγο και τα δύο ανήλικα τέκνα τους, η δε αξία του, όπως εκτιμάται και στην προσβαλλόμενη κατασχετήρια έκθεση, υπολείπεται του προβλεπόμενου από τις ισχύουσες διατάξεις ορίου αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, το οποίο ορίζεται για έγγαμο  με δύο τέκνα 250.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 25.000,00 ευρώ για κάθε ένα τέκνο, ήτοι 300.000,00 ευρώ προσαυξημένο κατά 50% (άρθρο 21 § 2 Ν. 3842/2010). Αποδεικνύεται περαιτέρω ότι η ανακόπτουσα δεν περιήλθε δολίως σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής του ληξιπρόθεσμου χρέους της, ενώ ήδη καταβάλει προσπάθεια να επιτευχθεί εξωδικαστικός συμβιβασμός με την καθ' ης η ανακοπή. 

Κατά ακολουθία των ανωτέρω, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα  στη μείζονα πρόταση,  ενόψει της αδυναμίας να πραγματοποιηθεί για το ανωτέρω ακίνητο πλειστηριασμός, σε συνδυασμό με τις δυσανάλογα επαχθείς συνέπειες, για την ανακόπτουσα, της διατήρησης  της κατάσχεσης του ένδικου ακινήτου, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα πλειστηριασμού  του,  πρέπει να γίνει δεκτός ο ανωτέρω λόγος ανακοπής ως ουσιαστικά  βάσιμος και να ακυρωθεί η ανακοπτόμενη με αριθμό ..............έκθεση αναγκαστικής  κατάσχεσης  ακινήτου μετά της με αριθμό ............περίληψης της, του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών, ............. Πρέπει επίσης να καταδικασθεί η καθ' ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας λόγω της ήττας της, κατά τα  αναφερόμενα ειδικότερα στο διατακτικό

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ την ανακοπή.

ΑΚΥΡΩΝΕΙ τη με αριθμό ................έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακινήτου  μετά της με αριθμό .............περίληψης της, του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πατρών,............ δυνάμει της οποίας επιβλήθηκε κατάσχεση στο περιγραφόμενο στο σκεπτικό ακίνητο της ανακόπτουσας.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ' ης η ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της ανακόπτουσας,  τα οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα ευρώ (250,00 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Πάτρα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση  στο ακροατήριο του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι  δικηγόροι τους στις  7-Ιουνίου – 2013

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΓΗ: WWW.JUDEX.GR

 

 

   
   
    
Δραστηριότητα Νομικά Θέματα Συνεργάτες Σύνδεσμοι Νέα
Αρχική Σελίδα Επικοινωνία Change Language
Αργολίδας Καβάλας Ρεθύμνου Αλίαρτος Βόρεια Τζουμέρκα Ζάκυνθος Κάσος Μακρακώμη Νότιο Πήλιο Πύλος Νέστορας Τρίπολη Πελοποννήσου νέα Ηρακλείου Ξάνθης Αγρίνιο Βέλο Βόχα Εορδαία Καλαμπάκα Λέρος Νέα Σμύρνη Πολύγυρος Σύρος Ερμούπολη Ειδήσεις Ανατολική Μακεδονία - Θράκη Αχαϊα Κιλκίς Φθιώτιδα Αμφιλοχία Δέλτα Θάσος Κιλελέρ Μεσσήνη Παιανία Σέρβια Βελβεντό Φολέγανδρος Εφημερίδες Αιτωλοακαρνανία Ιωάννινα Πρέβεζα Αλεξανδούπολη Βόρεια Κυνουρία Ζαγόρι Κάρυστος Λυκόβρυση Πεύκη Νότια Κυνουρία Πύλη Τρίκαλα Ειδήσεις Δυτική Μακεδονία Δωδεκάνησα Λακωνία Χανιά Ανώγεια Δομοκός Ιεράπετρα Κόρινθος Μουζάκι Πάργα Σίφνος Χαλκίδα
Ειδήσεις Αττική Βοιωτία Κοζάνη Φλώρινα Ανατολική Μάνη Δεσκάτη Θέρμη Κίμωλος Μέτσοβο Παλαιό Φάληρο Σέρρες Φυλή
Copyright © 2022 All rights reserved Αρκαδίας Καρδίτσας Ροδόπης Αλμυρός Βύρωνας Ζηρός Καστοριά Μάνδρα Ειδυλλία Ξηρομέρι Πωγώνι Τροιζηνία developed and powered by WGR